Úvodní strana > Volný čas > O městě > Osobnosti města > Cena města Prostějova > Pravidla pro udělování Ceny města Prostějova

Pravidla pro udělování Ceny města Prostějova

Pravidla pro udělování Ceny města Prostějova

Zastupitelstvo města Prostějova schválilo na svém zasedání konaném dne 20.9.2005, v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla pro udělování Ceny města Prostějova:

Článek 1
Oblasti udělování cen

1. Zastupitelstvo města Prostějova uděluje Cenu města Prostějova za významnou činnost nebo dílo v těchto oblastech:
· Přírodní vědy
· Technický pokrok
· Společenské vědy
· Architektura a urbanismus
· Hudba
· Výtvarné umění
· Dramatické umění
· Literární činnost
· Užité umění
· Žurnalistika a publicistika
· Sport a tělovýchova
· Hospodářský rozvoj
· Počin roku
· Jiné

Článek 2
Návrh a udělení cen města Prostějova

1. Ceny města Prostějova se udělují jednou ročně. Návrhy pro daný rok přijímá vedoucí odboru kancelář starosty Městského úřadu v Prostějově do 28.2. následujícího roku, za který bude cena udělena. Do 30.4. se na vyzvání vedoucího odboru kancelář starosty Městského úřadu v Prostějově sejde pracovní skupina, která následně předloží svůj návrh Radě města Prostějova k projednání. Rada města Prostějova předloží konečný návrh nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Prostějova ke schválení.

2. Návrh na udělení Ceny města Prostějova mohou předkládat komise Rady města Prostějova, Rada města Prostějova, výbory Zastupitelstva města Prostějova, členové Zastupitelstva města Prostějova, spolky, sdružení a právní subjekty, sídlící ve městě Prostějově a občan města, který dosáhl věku 18 let, resp. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území města Prostějova nemovitost.

3. K projednání předložených návrhů ustavuje Rada města Prostějova „pracovní skupinu pro udělování Cen města Prostějova“. Její složení schvaluje Rada města Prostějova. Pracovní skupina může doplnit vlastní návrhy k udělení Ceny města.

4. Občané, organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení a další subjekty uvedené v čl. 2, bodě 2 mohou předkládat písemný návrh pouze prostřednictvím odboru kancelář starosty Městského úřadu v Prostějově. Vedoucí odboru kancelář starosty zpracuje podané písemné návrhy a předloží je k vyjádření jednotlivým věcně příslušným odborům. Následně takto doplněný materiál předloží k posouzení pracovní skupině zřízené pro tento účel Radou města Prostějova (dále jen pracovní skupina).
Pracovní skupina zhodnotí předložené návrhy a vyhotoví o hodnocení zprávu. Poté je návrh předložen k projednání Radě města Prostějova a následně k rozhodnutí Zastupitelstvu města Prostějova, včetně stanoviska Rady města Prostějova a pracovní skupiny.


Článek 3
Schválení Ceny města Prostějova


1. Udělení Ceny města Prostějova schvaluje Zastupitelstvo města Prostějova na návrh Rady města Prostějova do 30.6. následujícího roku.

2. Je-li s Cenou spojena peněžní odměna, stanoví její výši Zastupitelstvo města Prostějova na návrh Rady města Prostějova.

3. Cenu města Prostějova předá jednotlivci nebo kolektivu jménem Zastupitelstva města Prostějova starosta města Prostějova nebo jím pověřený místostarosta zpravidla na zasedání Zastupitelstva města Prostějova nebo při jiné vhodné slavnostní příležitosti.

4. Usnesení Zastupitelstva města Prostějova o udělení Ceny města Prostějova se zveřejní obvyklým způsobem.

Článek 4
Evidence Cen města Prostějova1. Evidence cen se vede v "Knize cen města Prostějova". V ní jsou v každém jednotlivém případě uvedeny následující údaje:

  • jméno a příjmení fyzické osoby, případně název právnické osoby, místo trvalého pobytu, sídlo právnické osoby
  • údaje o rozhodnutí o udělení Ceny města Prostějova (datum, důvod udělení ceny)

Článek 5
Účinnost


1. Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Prostějova.

Miroslav Pišťák Ing. Jan Tesař
místostarosta města Prostějova starosta města Prostějova

Vytvořeno 22.7.2010 7:56:58 | přečteno 357x | PaedDr. Alena Dvořáková
load