Úvodní strana > Občan > Oznámení nad mapou

Oznámení nad mapou

Mobilní sběr - podzim...

Mobilní sběr – podzim 2023

Statutární město Prostějov, prostřednictvím společnosti FCC Prostějov, s.r.o. zajistí dne 14. 10. 2023 v níže uvedených okrajových částech města mobilní sběr odpadu.

Časový harmonogram pro předání odpadů:
Stanoviště                                                                   Čas předání odpadu a elektrozařízení
1.   Vrahovice M. Pujmanové u mostu                      9:30 - 9:40
2.   Vrahovice ul. J. Suka                                           9:45 - 9:55
3.   Vrahovice ul. M. Alše                                          10:00 - 10:10
4.   Vrahovice ul. K. Světlé                                        10:15 - 10:25
5.   Čechůvky točna                                                   10:30 - 10:40
6.   Domamyslice u samoobsluhy                              10:50 - 11:00
7.   Čechovice u pošty                                                11:05 - 11:15
8.   Žešov u pomníku                                                 11:30 - 11:45

  • nebezpečný odpad - jedná se o odpad toxický nebo jinak nebezpečný např. barvy, fotochemikálie, agrochemický odpad včetně obalů, oleje, tuky. Léky se nepřijímají.
  • pneumatiky - se nepřijímají, podléhají zpětnému odběru. Místa zpětného odběru jsou vyvěšena na webu Ministerstva životního prostředí SEZNAM PNEU_1Q 2023_aktuální.xlsx (mzp.cz), a pro kolektivní systém přímo na jejich stránkách Sběrná místa • Eltma
    V Prostějově jsou místy zpětného odběru pneumatik i oba sběrné dvory.
  • objemný odpad - jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod.
  • vyřazené elektrozařízení – se nepřijímá. Ledničky, mrazničky, pračky, myčky, sušičky, tato zařízení můžete zdarma odevzdat v průběhu celého roku na sběrných dvorech nebo kterémkoliv místě zpětného odběru elektrozařízení. https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
  • Stavební odpady - cihly, omítky, betony, eternit apod., nebudou odebírány.
  • Eternit může být odebrán jen na předchozí objednávku obce do samostatného kontejneru v předstihu sběrové soboty, nebo v průběhu roku.

Veškeré přijímané odpady budou předávány zaměstnancům společnosti FCC Prostějov v den přistavení vozidel a kontejnerů, na místě k tomu určeném. S odpady se bude nakládat způsobem, vyhovující současným legislativním a ekologickým normám.

Mimo výše uvedený termín je možné odpad odvést na:
sběrný dvůr u Svaté Anny (tel. 582 334 711)
Provozní doba na sběrném dvoře:
úterý – sobota -  9.00-13.30 a 14.00-17.00 hod, pondělí a neděle – zavřeno

sběrný dvůr ul. Průmyslová (tel. 725 824 716)
Provozní doba na sběrném dvoře:
čtvrtek – pondělí -  9.00-13.00 a 13.30-17.00 hod, úterý a středa – zavřeno.

Děkujeme občanům, že třídí odpad a odkládají ho na místa k tomu určená!

Blokové čištění 05_10...

05.10. proběhne blokové čištění - blok 47

J. V. Myslbeka, Norská, Švýcarská, Finská, Francouzská, Belgická, Italská, Holandská, Anglická, sídl. Západ – parkoviště, sídl. Západ – vnitrobloky, J.V Myslbeka – Moravská – Holandská cyklostezka

EG.D 04.10.2023 Čechůvky...

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie.

 Dne 04.10.2023 od 08:00 do 04.10.2023 15:00 

Vypntué adresy: 
 Čechůvky: oboustranně od č.57 a 25 po konec obce směr Kralice s čísly 42, 62, 58, 64.
 

 Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení. 

Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.
Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny. 

Děkujeme Vám za pochopení

Uzavírka Brněnská...

Oznamujeme uzavírku komunikace Brněnská v Prostějově II/433 ulice, důvodem uzavírky je provádění stavby „Prostějov - Dopravní řešení před hřbitovem, Brněnská“ – v místě plochy před hlavním vchodem na hřbitov od 2. 10. 2023 do 30. 11. 2023 (pokládka povrchu 2 dny, za příznivých klimatických podmínek), délka uzavírky 100 m.

Předmětem uzavírky je realizace rekonstrukce prostoru před hlavní bránou městského hřbitova na ulici Brněnská v Prostějově na pozemcích parc. č. 6672, 7842/5 a 7842/3 vše v k. ú. Prostějov, spočívající ve vyfrézování povrchu a jeho dopojení do silnice II/433 a závěrečné pokládky povrchu. Realizace stavby je navržena ve dvou etapách.

Při 1. etapě zůstane zachován na silnici II/433 ulice Brněnská v úseku cca 100,0 metrů obousměrný provoz se šířkou každého jízdního pruhu 3,0 metry.
Během 2. etapy, která dle předložené projektové dokumentace bude v délce 2 dnů, dojde k úplné uzavírce jednoho jízdního pruhu silnice II/433 ulice Brněnská a bude ponechán jeden jízdní pruh o šířce 3,0 metry pro oba směry jízdy, kdy v daném úseku bude provoz řízen světelným signalizačním zařízením. Dle předloženého návrhu bude možné nastavení SSZ přizpůsobit reálným intenzitám provozu.


Za akci odpovídá za společnost Strabag, a.s. pan Zdeněk Loutocký, tel.: 602 707 862.

 

 


Blokové čištění 03_10...

03. 10. proběhne blokové čištění - blok 46

Moravská (Krasická - Moravská po parkoviště vnitroblok č. 83), Západní, Moravská + velké parkoviště u Galy, Západní – parkoviště, Západní - odbočka ke garážím za ul. J.V.Myslbeka, Generála Kraváka, Kelčická, Brodecká

Uzavírka cyklostezky Prostějov - Kostelec na Hané...

UPOZORNĚNÍ:  
Oprava cyklostezky Prostějov – Kostelec na Hané
Uzavírka cyklostezky bude probíhat v termínu od  18. 9. 2023, kdy proběhnou přípravné práce pro vlastní pokládku nového povrchu. Samotná pokládka je naplánována od 2. do 3. 10. 2023.  Děkujeme za pochopení. 

Podzimní úklid 20223...

P O D Z I M N Í   Ú K L I D   2 0 2 3 

Podzimní úklid města proběhne v Prostějově stejně jako obvykle v měsíci říjnu. Bude zahájen v pondělí dne 02.10.2023. Počínaje tímto dnem budou po městě rozmisťovány velkoobjemové kontejnery v termínech níže uvedeného seznamu. Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic (např. koberce, linolea, starý nábytek) a biologický (odpad ze zahrad). Kontejnery budou na místě vždy v určený den od 15.00 hod do naplnění, nejdéle však do 18.00 hod. Naplňování každého kontejneru odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC Prostějov, s.r.o., jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do kontejnerů větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

Stanoviště pro velkoobjemové kontejnery jsou orientační, budou umístěny dle aktuální dopravní situace v konkrétní ulici.
02.10. –  sídl. Hloučela – C. Boudy; A. Slavíčka; V. Špály; J. Zrzavého
03.10. - Vícovská, V. Škracha; B. Šmerala – dál k rybníku; Gen. Dudy č.14
04.10. –  Waitova – Dr. Horáka; Okružní ul. za hostincem U posledního haléře
05.10. –  Česká-Máchova; Riegrova; Drozdovice 53 (před prodejnou skútrů); B. Němcové
06.10. –   Fanderlíkova – u Sezaka; Fanderlíkova – školka; Kpt. O. Jaroše; Za veledromem naproti č.8
09.10. –  Šárka – Spitznerova; Dolní – parkoviště u věžáků č. 26; Jezdecká – Puškinova; Husovo nám. – u školy
10.10. –   Arbesovo nám.; sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní; V. Nezvala; nám. Spojenců
11.10. – Trávnická – střed; Švabinského; Havlíčkova 43; Joštovo nám.
12.10. – Dobrovského – Tylova; Libušinka; Dobrovského – parkoviště za obchodem; Vodní –     Mlýnská
13.10. – Nerudova – domov důchodců; Bezručovo nám.; Kostelecká 35 u kotelny
16.10. – Pod Kosířem – Palečkova; Pod Kosířem – Atletická; Rejskova; Volfova - Příční
17.10. – Žižkovo nám.; nám. E. Husserla
18.10. – Žešov – hospoda; u obchodu; dětské hřiště, hřiště
19.10. – Domamyslice – u samoobsluhy; ul. 5. května; u kapličky; Gen. Sachera
20.10. – Čechovice – u pošty; Luční; u kapličky; u ZD
23.10. – Krasice – Západní; Moravská za obchodem; Na Brachlavě; Kosířská – Na Vyhlídce
24.10. – Vrahovice – Trpínky; K.Světlé; Čechůvky točna; M. Alše - P. Jilemnického
25.10. – Vrahovice – Jano Köhlera; J.Suka; ul. Tovární plocha u garáží (proti ul. Stukova)

Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti  FCC  Prostějov, s.r.o. na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185 p. Kostlán a Magistrátu města Prostějova - Oboru správy a údržby majetku města na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková.

 

 

 

 


Uzavírka ulice Kopečného - Vrahovice...

Uzavírka ulice Kopečného.

Z důvodu provádění stavby ZTV pro výstavbu 9RD v lokalitě Trávníky – Prostějov Vrahovice“ – frézování, výkopy, usazování šachet. 

Za akci odpovídá za společnost Montáže inženýrských sítí spol. s r.o., pan Rostislav Komárek, tel.: 731 490 029.

Komunikace: ulice Kopečného u křižovatky s ulicí Střížova v Prostějově, Vrahovicích.

Na dobu:                     od 4. 9. 2023     do    29. 10. 2023

Délka uzavírky:              20 m

Objížďka:                     není stanovena

Děkujeme za pochopení.


Uzavírka ul. Kralická...

Uzavírka ulice Kralická. Za akci odpovídá za společnost Eurovia CZ, pan Ing. Jan Šmída, tel.: 730 552 067.

Komunikace:               II/367 v Prostějově, Kralická ulice, v místě sjezdu z D46, viz. situační mapa uzavírky

Důvod uzavírky:         provádění stavby „Prostějov – Kralická – Obnova povrchu a rozšíření rampy“

Na dobu:                     od 21. 8. 2023 do 31. 10. 2023

Délka uzavírky:          40 m

Objížďka:                   není stanovena

Budou probíhat stavební práce v místě momentálně uzavřeného sjezdu z dálnice D46, při kterých dojde k částečné uzavírce úseku silnice II/367 ulice Kralická v délce cca 40,0 metrů v místě sjezdu z dálnice D46. Uzavírka bude v režimu 1+1 se zachovaným provozem ve zúžených jízdních pruzích, každý o šířce 3,25 metrů, celková šířka obou jízdních pruhu tedy 6,5 metrů. Objízdné trasy nejsou navrženy.

 Děkujeme za pochopení

Uzavírka chodníku St. Suchardy...

Ve dnech 15.08.2023-31.10.2023 bude probíhat úplná uzavírka chodníku na ul. Stanislava Suchardy, za akci odpovídá za Domovní správu Prostějov pan I. Marek, tel.: 602 416 083.

Komunikace: místní, chodník na ulici Stanislava Suchardy, Prostějov

Důvod uzavírky: akce „Prostějov - Suchardy - Havarijní oprava teplovodu“

Na dobu: od 15. 8. 2023 do 31. 10. 2023

Délka uzavírky:  20 m

Objížďka:  není stanovena

Děkujeme za pochopení.

Uzavírka ulice Kaštanová...

V termínu od 14. 8. 2023 do 31. 10. 2023 bude probíhat úplná uzavírka v ulici Kaštanové,  za domem č. p. 6, Prostějov - Čechovice.

Komunikace: místní - ulice Kaštanová v Prostějově - Čechovice

Na dobu:   od 14. 8.2023 do 31.10.2023

Délka uzavírky: 30 m

Objížďka:  není stanovena

Důvod uzavírky: „Infrastruktura pro výstavbu RD, ul. Kaštanová, Čechovice“

Za akci odpovídá za společnost Montáže inženýrských sítí spol. s r.o., Rostislav Komárek, 731 490 029.

Děkujeme za pochopení


Uzavírka ulice Nerudova...

V termínu od 1.8. do 15.10.2023 bude na ulici Nerudova v Prostějově, probíhat úplná uzavírka.  Za akci odpovídá za společnost Strabag, a. s., Jiří Kulfierz, tel.: 724 518 689.

Komunikace:          místní – ulice Nerudova v Prostějově

Důvod uzavírky:    provádění stavby „Prostějov – Oprava vodovodu na ul. Nerudova“

Na dobu:                 od 1. 8. 2023 do 15. 10. 2023

Délka uzavírky:      250 m

Objížďka:               není stanovena


Uzavírka chodníku na ul. Vrahovická...

uzavírka chodníku Vrahovická.png

Ve dnech 13. 6. 2023 – 10. 10. 2023 bude uzavřena část chodníku v ul. Vrahovická a to v úseku mezi ul. Smetanova a mostem ev. č. 150-073 v Prostějov - Vrahovicích.

Při realizaci rekonstrukce chodníků bude přístup k nemovitostem zajištěn. Autobusová zastávka pro směr jízdy do centra na úrovni domu č. 851/107a v blízkosti křižovatky s místní komunikací ulice Zátiší bude pouze posunuta v době stavebních prací probíhajících v jejím okolí a to po dobu cca 1 týdne, toto bude oznámeno 7 dní předem.

Na silnici II/150 nebudou probíhat žádné práce.

důvod uzavírky:       realizace stavby "Chodníky podél ulice Vrahovická – úsek II"  

na dobu:             13. 6. 2023 – 10. 10. 2023

délka uzavírky: 50 m chodníků

odpovědná osoba: Zdeněk Loutocký, tel.: 602 707 832


Změna jízdního řádu MHD linky č. 32 (TESCO)...

Vážení občané, cestující,

od 11. 6. 2023 bude změněn jízdní řád autobusové linky č. 32 (TESCO). 

Změna jízdního řádu byla provedena na základě četných upozornění z řad veřejnosti, kdy tato linka nabírala zpoždění zejména v odpoledních hodinách. 

Jízdní řád byl upraven tak, že autobusová zastávka u obchodního domu Tesco bude obsluhována v dopoledních hodinách jako doposud a poslední spoj bude tuto zastávku obsluhovat v 11.59 hod. 

Odpolední spoje budou obsluhovány nově vzniklou zastávkou Držovice, Arkáda na ul. Konečná. Autobus tedy v odpoledních hodinách na zastávku k Tescu NEPOJEDE.

Děkujeme za pochopení


...


...


...


Vytvořeno 7.5.2021 14:54:04 | přečteno 50178x | Jiří Třísko
load