Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí

- umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb

- umístění stavebních nebo reklamních zařízení

- provádění výkopových prací

- zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí

- umístění skládek

- vyhrazení trvalého parkovacího místa

- užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby filmových a televizních děl.
Veřejným prostranstvím se rozumí prostory přístupné každému bez omezení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každá fyzická nebo právnická osoba, která zvláštním způsobem veřejné prostranství užívá, popř. oprávněný zástupce. 

Podmínky a postup řešení:

Vyplněné ohlášení k místnímu poplatku z užívání veřejného prostranství s uvedením místa, účelu, doby a rozsahu užívání v m2veřejného prostranství je nutno podat osobně nebo písemně správci poplatku - Finančnímu odboru Magistrátu města Prostějova nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostraství a to i v případě, že je poplatník od poplatku za užívání veřejného prostranství osvobozen. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství osobně na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova, nebo zaslat na adresu: Magistrát města Prostějova, Finanční odbor, n. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov, nebo e-mailem s připojením uznávaným elektronickým podpisem nebo datovou zprávou, podepsanou uznávaným elektronickým podpisem poplatníka, odeslanou prostřednictvím datové schránky. Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci poplatku za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu, nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce poplatku způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci poplatku, potvrzeno nebo opakováno způsobem podle věty první. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních komunikací vydané Odborem dopravy Magistrátu města Prostějova, Smlouva o užívání veřejné zeleně a podmínkách mimořádných zásahů do veřejné zeleně - vydaná Odborem správy  a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova plná moc oprávněného zástupce. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku na předepsaném tiskopise tyto údaje:

 • jméno, příjmení fyzické osoby nebo název nebo obchodní firmu právnické osoby,
 • místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání,popřípadě další adresy pro doručování, 
 • obecný identifikátor, byl-li přidělen,
 • právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
 • čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností  poplatníka,
 • další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání  veřejného prostranství,včetně skutečností dokládajících vznik nároku na případné osvobození od poplatku.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Místní poplatky:

Sazby místních poplatků jsou odstupňovány podle umístění veřejného prostranství do 3 zón, dle platné obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 10/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů:

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den, není-li dále stanoveno jinak:

  1. za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb:

   I. zóna: ……………………………………………………………………………3 Kč/m2/den

   II. zóna: …………………………………………………………………………...2 Kč/m2/den

   III. zóna: …………………………………………………………………………..1 Kč/m2/den

    

  2. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje, např. prodejních zařízení – prodejního pultu, stolu, stánku nebo jiného zařízení sloužícího zejména k prodejním účelům:     

   I. zóna: …………………………………………………………………………100 Kč/m2/den

   II. zóna: …………………………………………………………………………..50 Kč/m2/den

   III. zóna: ………………………………………………………………………….20 Kč/m2/den

    

  3. za umístění reklamních zařízení, zejména mobilní reklamní tabule nebo umístění jiného reklamního zařízení:

   I. zóna: ……………………………………………………………….………100 Kč/m2/měsíc

                                                                                                                               10 Kč/m2/den

   II. zóna: ………………………………………………………………………..50 Kč/m2/měsíc

                                                                                                                                 5 Kč/m2/den

   III. zóna: ……………………………………………………………………….20 Kč/m2/měsíc

                                                                                                                                  2 Kč/m2/den

    

  4. za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, včetně všech doprovodných a přídavných zařízení:

   I. - III. zóna: ………………………………………………………………….…5 Kč/m2/den

    

  5. za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce a pro potřeby tvorby filmových a televizních děl:

   I. - III. zóna: ………………………………………………………………….…5 Kč/m2/den

    

  6. za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce, zejména předvádění zboží:

   I. - III. zóna: ………………………………………………………………..….10 Kč/m2/den

    

  7. za provádění výkopových prací, za umístění stavebních zařízení, za umístění skládek (zejména stavebního materiálu, kontejnerů, lešení, vlastní plocha zařízení staveniště):

   I. zóna: ……………………………………………………………………….…4 Kč/m2/den

                                                                                                                             100 Kč/m2/měsíc

                                                                                                                           1200 Kč/ m2/rok

                                                                                                                  

   II. zóna: ………………………………………………………………………...3 Kč/m2/den

                                                                                                                              75 Kč/m2/měsíc

                                                                                                                            900 Kč/ m2/rok        

                                                                                                         

   III. zóna: ……………………………………………………………...……….2 Kč/m2/den

                                                                                                                             50 Kč/m2/měsíc

                                                                                                                           600 Kč/ m2/rok                                                                                                                

    

  8. za vyhrazení trvalého parkovacího místa, paušální poplatek pro osobní vozidlo (představuje plochu do 12 m2)

    

   I. zóna: ………………………………………….…………………………10 000 Kč/rok

                                                                                                                           1 000 Kč/měsíc

   Stání vyhrazené od pondělí do pátku od 8:00 hod. do 18.00 hod……7 000 Kč/rok

   Stání vyhrazené od pondělí do pátku od 8:00 hod. do 18.00 hod……   700 Kč/měsíc

    

   II. zóna: ……………………………………………………………………..8 000 Kč/rok

                                                                                                                              800 Kč/měsíc

   Stání vyhrazené od pondělí do pátku od 8:00 hod. do 18.00 hod…….5 600 Kč/rok

   Stání vyhrazené od pondělí do pátku od 8:00 hod. do 18.00 hod………560 Kč /měsíc

    

   III. zóna: ……………………………………………………………..………6 000 Kč/rok

                                                                                                                                600 Kč/měsíc

   Stání vyhrazené od pondělí do pátku od 8:00 hod. do 18.00 hod…….4 200 Kč/rok

   Stání vyhrazené od pondělí do pátku od 8:00 hod. do 18.00 hod……...420 Kč/měsíc

   Za každý další i započatý m2:

   I. zóna: ………………………………………….………………………    1 000 Kč/ m2 /rok

                                                                                                                            100 Kč/ m2 /měsíc

   II. zóna: …………………………………………………………………..800 Kč/ m2 /rok

                                                                                                                          80 Kč/ m2 /měsíc

   III. zóna: ……………………………………………………………..…...……600 Kč/ m2 /rok

                                                                                                                                  60 Kč/ m2 /měsíc


Správní i místní poplatek lze hradit:

-  hotově nebo kartou na pokladně Finančního odboru Magistrátu města Prostějova

-  poštovní poukázkou ( na požádání bude zaslána)

- převodním příkazem ( nutno znát číslo účtu a variabilní symbol, který bude sdělen telefonicky)

Správní poplatky:

 • u žádosti o povolení splátek místního poplatku je třeba uhradit správní poplatek ve výši 400 Kč rovněž před započetím úkonu. 

Lhůty pro vyřízení:

V případě podání žádosti o vrácení přeplatku místního poplatku za užívání veřejného prostranství je správce poplatku povinen vyřídit tuto žádost do 30 dnů ode dne jejího podání.

Místní poplatek je nutno vyřídit nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Jakékoliv změny je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.  

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Odbor dopravy, Odbor správy a údržby majetku města, Stavební úřad a Odboru rozvoje a investic při Magistrátu města Prostějova.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě nesrovnalostí nebo nejasností bude poplatník vyzván písemně nebo telefonicky. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • posta@prostejov.eu: pro podávání oficiálních písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem.

  email:
  andrea.dockalova@prostejov.eu
  romana.augustinova@prostejov.eu

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

 • Od poplatku se osvobozují:
  a) Statutární město Prostějov a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Prostějov a dále Městská policie Prostějov,

  b) poplatníci, kteří užívají veřejné prostranství na pozemcích, jejichž vlastníkem není město Prostějov;

  c) poplatníci, kteří umisťují skládky materiálu a paliva na veřejném prostranství dle čl. 5 odst. 2 písm. g), budou-li tyto skládky odstraněny z veřejného prostranství do
  48 hodin od umístění;

  d) poplatníci za provádění výkopových prací, za umístění stavebních zařízení, za umístění skládek dle čl. 5 odst. 2 písm. g), pokud realizují nové stavby, přístavby, nástavby nebo rekonstrukce rodinných domů, a to do 1 roku od vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí a souhlasu s provedením ohlášení stavby nebo od nabytí právní moci stavebního povolení;

  e) poplatníci za umístění stavebních zařízení, za umístění skládek dle čl. 5 odst. 2 písm. g), pokud provádějí opravy uličních fasád, a to po dobu 30 kalendářních dnů ode dne zahájení prací;

  f) poplatníci za provádění výkopových prací, za umístění stavebních zařízení, za umístění skládek dle čl. 5 odst. 2 písm. g), pokud provádějí opravy a údržby domů (nemovitých kulturních památek) zapsaných v seznamu památkově chráněných objektů na území města Prostějova (viz Příloha č. 3);

  g) poplatníci za provádění výkopových prací, za umístění stavebních zařízení, za umístění skládek dle čl. 5 odst. 2 písm. g), pokud užívají veřejné prostranství v souvislosti s prováděním činností (např. investičních akcí, rekonstrukcí, údržby, oprav a jiných služeb) na movitých nebo nemovitých věcech ve vlastnictví města Prostějova, jsou-li tyto činnosti prováděny se souhlasem města Prostějova;

  h) poplatníci za provádění výkopových prací, za umístění stavebních zařízení, za umístění skládek dle čl. 5 odst. 2 písm. g), pokud provádějí výkopové práce v důsledku odstranění havarijních stavů (zejména vodovodní, plynové a elektrické zařízení) po dobu nepřesahující 30 kalendářních dnů od započetí prací;

  i) poplatníci za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb dle čl. 5 odst. 2 písm. a), za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje dle čl. 5 odst. 2 písm. b), kteří umísťují restaurační zařízení v zahrádkách a předzahrádkách sloužících k poskytování občerstvení v období od 01.01. do 31.12. příslušného kalendářního roku;

  j) poplatníci za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje dle čl. 5 odst. 2 písm. b), pokud za účelem nabídky a prodeje zboží umisťují před prodejnami, v nichž provozují prodej určitého zboží, přenosná prodejní zařízení (prodejní stoly nebo pulty), u kterých je prodávajícím přímo realizován prodej téhož zboží;

  k) orgány veřejné moci za vyhrazení trvalého parkovacího místa dle čl. 5 odst. 2 písm. h), a to:
  • Okresní soud v Prostějově
  • Okresní státní zastupitelství v Prostějově
  • Katastrální úřad pro Olomoucký kraj - Katastrální pracoviště Prostějov
  • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  • Okresní správa sociálního zabezpečení
  • Policie České republiky
  • Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov,
  • Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Prostějov
  • Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Územní pracoviště v Prostějově
  • Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje – územní odbor Prostějov
  • Státní okresní archiv Prostějov

  l) organizace založené městem za vyhrazení trvalého parkovacího místa dle čl. 5 odst. 2 písm. h), a to:
  • Domovní správa Prostějov, s.r.o.
  • Lesy města Prostějova, s.r.o.

  m) poplatníci za umístění zařízení pro poskytování služeb dle čl. 5 odst. 2 písm. a), která slouží k ochraně zdraví občanů (očkování, testování, preventivní vyšetření, atd.)

Datum poslední aktualizace: 29.12.2021

load