Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání občanského průkazu

Občanský průkaz (dále jen OP) je průkazem totožnosti, který je povinen mít každý občan České republiky starší 15 let a má platný trvalý pobyt na území České republiky.

Podání žádosti, případně ohlášení ztráty, odcizení, poškození, zničení, nebezpečí zneužití a nálezu OP se vyřizuje v Prostějově na Magistrátu města Prostějova, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, Školní ul. č.4 v úředních hodinách magistrátu.
Pro úkony na oddělení OP a CD se lze objednat na určitý den a hodinu přes internet na stránce www.prostejov.eu – Objednávání na úřad – Objednání k obsloužení – Nová rezervace termínu.
Ztrátu a odcizení OP lze hlásit též na Policii České republiky.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

O vydání občanského průkazu žádá:

- občan starší 15 let sám

- za občana mladšího 15 let zákonný zástupce

- za občana omezeného ve způsobilosti k právním úkonům žádá, předkládá doklady a přebírá OP opatrovník stanovený soudemPři převzetí hotového OP může v této věci jednat zmocněnec se zvláštní plnou mocí k tomuto účelu s uvedením závažného důvodu a úředně ověřeným podpisem zmocnitele.


Podmínky a postup řešení:

Doklady pro vydání OP:


Vydání 1.OP

 • Rodný list  (originál nebo ověřená kopie) nebo platný cestovní pas

 • U občana mladšího 15 let zákonný zástupce předkládá svůj platný OP

Vydání OP z důvodu skončení platnosti OP

 • Původní OP

 • V případě již prošlé platnosti OP občan doloží rodný list, řidičský průkaz nebo cestovní pas

Vydání OP po ztrátě, odcizení, poškození, zničení OP

 • Rodný list, řidičský průkaz nebo cestovní pas k prokázání totožnosti

 • Potvrzení o občanském průkazu, vydané do 31.7.2021, v případě již dříve ohlášené ztráty, odcizení, poškození, zničení OP

Vydání OP po změně rodinného stavu nebo trvalého pobytu

 • Platný OP

 • Potvrzení o změně místa trvalého pobytu

 • Doklad o změně rodinného stavu (oddací list, úmrtní list, rozsudek o rozvodu s doložkou nabytí právní moci, doklad o uzavření nebo zániku registrovaného partnerství)

Vydání OP občanovi, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena

 • Rodný list občana, jemuž má být OP vydán

 • Další doklady – rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům, dosavadní OP, doklad o ustanovení opatrovníka a jeho OP v případě, že není občan způsobilý plnit povinnost podání žádosti o OP. Pak podává žádost o OP opatrovník.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Dostavit se osobně k podání žádosti o vydání občanského průkazu s doklady potřebnými pro vydání OP (viz Podmínky a postup řešení) 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Žádost o vydání občanského průkazu je možné podat u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností v České republice.

  Ve městě Prostějov:

  Magistrát města Prostějova, Oddělení OP a CD, ul. Školní 4, Prostějov, přízemí dveře č.115

  Provozní hodiny:

  Po - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Út - zavřeno
  St - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Čt - 8:00-12:00 a 13:00-16:00
  Pá - 8:00-11:00

  V případě, že klienti ze závažných důvodů nemohou k vyřízení své záležitosti využít shora vymezené úřední dny a hodiny, je možné, aby si ve zcela výjimečných případech telefonicky dohodli s vyřizujícím úředníkem i jiný termín v pracovní době úřadu.


Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Viz Podmínky a postup řešení

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

100,- Kč - OP pro občana mladšího 15 let – do 30 dnů

300,- Kč – OP pro občana mladšího 15 let – do 5 pracovních dnů (Blesk)

500,- Kč – OP pro občana staršího 15 let – do 5 pracovních dnů (Blesk)

500,- Kč -  OP pro občana mladšího 15 let – do 24 hodin (Superblesk), hotový doklad lze vyzvednout pouze na Ministerstvu vnitra v Praze

1000,- Kč – OP pro občana staršího 15 let – do 24 hodin (Superblesk), hotový doklad lze vyzvednout pouze na Ministerstvu vnitra v Praze


200,- Kč - při ztrátě, odcizení, poškození, zničení a nebezpečí zneužití OP

200,- Kč - při  žádosti o OP víc než 6 měsíců před  skončením platnosti OP z osobních důvodů

200,- Kč - OP bez trvalého pobytu u občana s ukončeným trvalým pobytem na území ČR

Lhůty pro vyřízení:

Viz Správní a jiné poplatky

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • - Zákonní zástupci

  - Zmocněnec k převzetí OP – osoba, která se prokáže zvláštní plnou mocí k tomuto účelu s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žádné 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
 • Vyhláška Ministerstva vnitra č.281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ve znění pozdějších předpisů.

Další informace:

 • Další informace najdete na stránkách www.mvcr.cz, popř. na telefonních číslech 582329778,781,430,432,433

  www.mvcr.cz

Datum poslední aktualizace: 1.8.2023

load