Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Změna trvalého pobytu

Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním popř. orientačním.. Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:


 • občan České republiky starší 15 let
 • za občana mladšího 15 let zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče
 • za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu, opatrovník
 • za občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.
 • Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Podmínky a postup řešení:

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:


 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na každé ohlašovně a který obsahuje údaje o:. (Je možné používat pouze originální tiskopis.)

  1. jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa  trvalého pobytu občana,

  2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu  u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby;

 • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (např. platný pas, řidičský průkaz
 • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

 • vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při ohlášení změny trvalého pobytu své vlastnické právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně věřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí

 • po provedení změny trvalého pobytu si občan musí podat žádost o nový občanský průkaz - uplynutím 45 dnů ode dne ohlášení změny místa trvalého pobytu skončí jeho platnost


Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu.


Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu.

 • Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

 • Za občana mladšího 15 let sdělí ukončení trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče. Za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý k tomuto jednání, sdělí ukončení trvalého pobytu opatrovník.


Podmínky a postup řešení:

 • Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu.

 • Ohlášením ukončení trvalého pobytu skončí platnost občanského průkazu, který je občan povinen odevzdat do 15 pracovních dnů  Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu.


Zrušení údaje o místu trvalého pobytu


Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek.


Podmínky a postup řešení:

 • zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá -li  občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

 • navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

 • vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně v řízení o zrušení trvalého pobytu své vlastnické právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně věřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí

 • místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

 • dnem nabytí právní moci rozhodnutí skončí i platnost jeho občanského průkazu a občan je povinen požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěvou na ohlašovně trvalého pobytu, dveře 108

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Magistrát města Prostějova, Školní 4, ohlašovna, dveře 108

  provozní hodiny
  Po - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Út - zavřeno
  St - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Čt - 8:00-12:00 a 13:00-16:00
  Pá - 8:00-11:00

  V případě, že klienti ze závažných důvodů nemohou k vyřízení své záležitosti využít shora vymezené úřední dny a hodiny, je možné, aby si ve zcela výjimečných případech telefonicky dohodli s vyřizujícím úředníkem i jiný termín v pracovní době úřadu.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Viz. "Podmínky a postup řešení" při ohlášení změny místa trvalého pobytu.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan na místě správní poplatek ve výši 50,- Kč. Děti do 15-ti let jsou od správního poplatku osvobozeny.

Podání návrhu na  zrušení údaje o místu trvalého pobytu  za jednu osobu 100,-- Kč

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR 100,--Kč

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na zastupitelském úřadu 300,--Kč 


Lhůty pro vyřízení:


 • Předloží-li občan všechny potřebné doklady, je ohlášení změny trvalého pobytu provedeno na počkání.

 • Ukončení trvalého pobytu na území České republiky je dnem, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu.Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Nejsou

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Nejsou

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Při ohlášení změny trvalého pobytu není elektronická služba přípustná.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Další informace:

 • na telefonu: 582 329 178

Datum poslední aktualizace: 7.7.2022

load