Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Církevní sňatek

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynulo více než šest měsíců, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. K vydání osvědčení je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Toto osvědčení vydá matriční úřad na základě písemné žádosti snoubenců po předložení dokladů k uzavření manželství.
Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.
Do správního obvodu Magistrátu města Prostějova patří obce Mostkovice, Olšany u Prostějova, Prostějov, Vrbátky a Držovice.

Duplikát matričního dokladu

Magistrát města Prostějova, matriční úřad, vydává na požádání duplikáty rodných, oddacích a úmrtních listů z matričních knih pro město Prostějov a obce spadající pod tento matriční úřad – Mostkovice, Olšany u Prostějova, Vrbátky a Držovice.

Legalizace dokladů

Matriční úřad provádí ověřování (legalizaci) rodných, oddacích, úmrtních listů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize, vydaných matričními úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu (města Prostějova). Legalizace na matriční doklad se provede, pokud stát, pro který má být doklad použit, vyžaduje vyšší ověření.

Nahlížení do matričních knih

Do matričních knih vedených Magistrátem města Prostějova, matričním úřadem se zapisuje narození, uzavření manželství, úmrtí, ke kterým došlo ve správním obvodu tohoto matričního úřadu. Správní obvod Magistrátu města Prostějova v působnosti matričního úřadu je podle zvláštního právního předpisu vymezen obcemi Mostkovice, Olšany u Prostějova, Prostějov, Vrbátky a Držovice.

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení

Manžel, který přijal při uzavření manželství příjmení druhého manžela může do šesti měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení.

Povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě

Uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě může povolit matriční úřad, do jehož správního obvodu toto místo spadá.
Do správního obvodu Magistrátu města Prostějova patří obce Mostkovice, Olšany u Prostějova, Prostějov, Vrbátky a Držovice.

Prohlášení o volbě druhého jména

Při podmínkách stanovených zákonem je možno zapsat do matriční knihy dvě jména. Na základě prohlášení matriční úřad provede zápis druhého jména do rodného listu.

Určení otcovství

Rodiče dítěte, kteří nejsou manželé, mohou za určitých podmínek určit souhlasným prohlášením otcovství, a to jak k narozenému, tak i k nenarozenému dítěti, je-li již počato. Současně se dohodnou na příjmení dítěte. Prohlášení se činí osobně před kterýmkoliv matričním úřadem, soudem nebo zastupitelským úřadem. Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství lze učinit pouze před soudem.
Určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů lze pouze jednou a nelze je vzít zpět.

Uzavření manželství

Manželství lze uzavřít (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad v ČR)

- před kterýmkoliv matričním úřadem
- před obecním úřadem, úřadem městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které patří do správního obvodu matričního úřadu a nejsou matričním úřadem, za předpokladu, že zde má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt
- před orgánem státem registrované církve
- před orgánem státem registrované náboženské společnosti
- před jakýmkoli obecním úřadem, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, ohrožen
- v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou České republiky, kapitánem letadla registrovaného v České republice nebo velitelem vojenské jednotky České republiky v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen
- před zastupitelským úřadem České republiky v cizině
- v cizině též před orgánem k tomu zmocněným.

Do správního obvodu Magistrátu města Prostějova patří obce Mostkovice, Olšany u Prostějova, Prostějov, Vrbátky a Držovice.

Seznam oddávajících u Magistrátu města Prostějova:

- Mgr. František Jura, primátor
- Ing. Milada Sokolová, 1. náměstkyně primátora
- Ing. Jiří Rozehnal, 2. náměstek primátora
- Marcela Župková, náměstkyně primátora
- Mgr. Jiří Pospíšil, náměstek primátora
- Bc. Miloš Sklenka, náměstek primátora
- PaedDr. Jan Krchňavý, pověřený člen zastupitelstva
- Mgr. František Švec, pověřený člen zastupitelstva
- Mgr. Jana Jílková, pověřená členka zastupitelstva
- Alena Pagáčová, pověřená členka zastupitelstva
- Ing. Tomáš Lázna, pověřený člen zastupitelstva

Vydání rodných listů pro novorozence narozené v matričním obvodě Prostějov

K zápisu narození je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu se dítě narodilo. Zápis do knihy narození a vystavení rodného listu se provede do 30 dnů po obdržení podkladů a na základě písemného hlášení zdravotnického zařízení o narození dítěte, případně na základě ústního oznámení o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení, nebyly-li jeho matce ani následně poskytnuty zdravotní služby.
Do správního obvodu Magistrátu města Prostějova patří obce Mostkovice, Olšany u Prostějova, Prostějov, Vrbátky a Držovice.

Vydání úmrtních listů zemřelého v matričním obvodě Prostějov

Příslušný k zápisu úmrtí do matriční knihy je matriční úřad, v jehož správním obvodu fyzická osoba zemřela. Vystavení úmrtního listu se provádí na základě „Listu o prohlídce zemřelého“, který matričnímu úřadu zasílá lékař nebo lékařské zařízení. Po doručení osobních dokladů zemřelého prostřednictvím lékařského zařízení nebo pohřební služby vystaví matriční úřad úmrtní list, který bude vyřizovateli pohřbu zaslán poštou do vlastních rukou.
Do správního obvodu Magistrátu města Prostějova patří obce Mostkovice, Olšany u Prostějova, Prostějov, Vrbátky a Držovice.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Snoubenec, který je státním občanem České republiky, nebo snoubenec, který je osobou bez státního občanství (dále jen „bezdomovec“), jíž byl povolen trvalý pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů, předkládá při uzavření manželství před zastupitelským úřadem České republiky v cizině také vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství předkládá státní občan České republiky nebo „bezdomovec“ při uzavření manželství v cizině před orgánem cizího státu.

Zápis narození občana ČR v cizině do zvláštní matriky v Brně

Při narození občana České republiky v cizině zprostředkovává matriční úřad zápis o narození do zvláštní matriky v Brně, kde vyhotoví rodný list.

Zápis o úmrtí občana ČR v cizině do zvláštní matriky v Brně

Při úmrtí občana České republiky v cizině zprostředkovává matriční úřad zápis o úmrtí do zvláštní matriky v Brně, kde je vystaven úmrtní list.

Zápis o uzavření manželství občana ČR v cizině do zvláštní matriky v Brně

Při uzavření manželství občana České republiky v cizině zprostředkovává matriční úřad zápis o uzavření manželství do zvláštní matriky v Brně, kde je vyhotoven oddací list.

Změna jména a příjmení

O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu, u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.
Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.
Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.
Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jména ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobněné, domácké, nebo na jména, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.
Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.
load