Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Uzavření manželství

Manželství lze uzavřít (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad v ČR)

- před kterýmkoliv matričním úřadem
- před obecním úřadem, úřadem městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které patří do správního obvodu matričního úřadu a nejsou matričním úřadem, za předpokladu, že zde má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt
- před orgánem státem registrované církve
- před orgánem státem registrované náboženské společnosti
- před jakýmkoli obecním úřadem, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, ohrožen
- v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou České republiky, kapitánem letadla registrovaného v České republice nebo velitelem vojenské jednotky České republiky v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen
- před zastupitelským úřadem České republiky v cizině
- v cizině též před orgánem k tomu zmocněným.

Do správního obvodu Magistrátu města Prostějova patří obce Mostkovice, Olšany u Prostějova, Prostějov, Vrbátky a Držovice.

Seznam oddávajících u Magistrátu města Prostějova:

- Mgr. František Jura, primátor
- Ing. Milada Sokolová, 1. náměstkyně primátora
- Ing. Jiří Rozehnal, 2. náměstek primátora
- Marcela Župková, náměstkyně primátora
- Mgr. Jiří Pospíšil, náměstek primátora
- Bc. Miloš Sklenka, náměstek primátora
- PaedDr. Jan Krchňavý, pověřený člen zastupitelstva
- Mgr. František Švec, pověřený člen zastupitelstva
- Mgr. Jana Jílková, pověřená členka zastupitelstva
- Alena Pagáčová, pověřená členka zastupitelstva
- Ing. Tomáš Lázna, pověřený člen zastupitelstva

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, starších 18 let o tom, že spolu vstupují do manželství. Nezletilá osoba starší 16 let může sňatek uzavřít pouze s rozhodnutím soudu o povolení uzavřít manželství. 

Podmínky a postup řešení:

Manželství nemůže být uzavřeno:

 • se ženatým mužem nebo vdanou ženou,
 • mezi předky a potomky a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá,
 • nezletilým; výjimečně může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než šestnáct let,
 • osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům; osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu,
 • osobou stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům; uzavření manželství takové osobě může povolit soud, je-li její zdravotní stav slučitelný s účelem manželství.

Manželství nevznikne:

 • jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím,
 • jestliže bylo uzavřeno nezletilým mladším šestnácti let.
 • jestliže nebylo uzavřeno před příslušným orgánem státu, církve nebo náboženské společnosti,
 • jestliže při uzavírání manželství církevní formou nebylo předloženo oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem,
 • jestliže nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro uzavření manželství zástupcem.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobně se oba snoubenci nebo jeden z nich dostaví k matričnímu úřadu, kde dostanou k vyplnění „Dotazník k uzavření manželství“ a podrobné instrukce, jaké další doklady jsou potřebné k vyřízení jejich žádosti. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • budova radnice, nám. T. G. Masaryka 130/14
  provozní hodiny
  Po - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Út - zavřeno
  St - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Čt - 8:00-12:00 a 13:00-16:00
  Pá - 8:00-11:00
  V případě, že klienti ze závažných důvodů nemohou k vyřízení své záležitosti využít shora vymezené úřední dny a hodiny, je možné, aby si ve zcela výjimečných případech telefonicky dohodli s vyřizujícím úředníkem i jiný termín v provozní době úřadu.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • občanské průkazy
 • rodné listy
 • příp. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství s doložkou nabytí právní moci nebo úmrtní list zemřelého manžela (manželky)

Cizinci předloží:

 • cestovní doklad
 • rodný list s překladem a příslušnými ověřeními
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství s překladem a příslušnými ověřeními
 • popř. rozsudek o rozvodu předchozího manželství s překladem a ověřením nebo úmrtní list manžela (manželky) s překladem
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, které nesmí být starší 7 pracovních dnů (vydává Policie ČR) - netýká se občanů Evropského hospodářského prostoru.

Formuláře:

 • Dotazník k uzavření manželství je dispozici na matričním úřadě.

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky:

 • Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky - Kč 3 000,-
 • Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky - Kč 2 000,-
 • Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - Kč 1 000,-

Poplatky se platí v hotovosti, platební kartou nebo složenkou před provedením úkonu na matričním úřadě.

Lhůty pro vyřízení:

Individuálně po dohodě s účastníky řízení, v ostatních případech 30 dní. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře.
 • Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Další informace:

Datum poslední aktualizace: 21.2.2023

load