Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Snoubenec, který je státním občanem České republiky, nebo snoubenec, který je osobou bez státního občanství (dále jen „bezdomovec“), jíž byl povolen trvalý pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů, předkládá při uzavření manželství před zastupitelským úřadem České republiky v cizině také vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství předkládá státní občan České republiky nebo „bezdomovec“ při uzavření manželství v cizině před orgánem cizího státu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel

Podmínky a postup řešení:

Manželství nemůže být uzavřeno:

 • se ženatým mužem nebo vdanou ženou,
 • mezi předky a potomky a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá,
 • nezletilým; výjimečně může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než šestnáct let,
 • osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům; osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu,
 • osobou postiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům; uzavření manželství takové osobě může povolit soud, je-li její zdravotní stav slučitelný s účelem manželství.

Manželství nevznikne:

 • jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím,
 • jestliže bylo uzavřeno nezletilým mladším šestnácti let,
 • jestliže nebylo uzavřeno před příslušným orgánem státu, církve nebo náboženské společnosti,
 • jestliže při uzavírání manželství církevní formou nebylo předloženo oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem,
 • jestliže nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro uzavření manželství zástupcem

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Se žádostí o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se žadatel může obrátit osobně či písemně na:

 • matriční úřad podle místa trvalého pobytu
 • matriční úřad podle posledního trvalého pobytu na území České republiky před odchodem do ciziny
 • na Úřad městské části Praha 1, pokud takový pobyt žadatel nikdy neměl
 • zdržuje-li se žadatel trvale v cizině, může mu doklad vydat i zastupitelský úřad České republiky v cizině.
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá na žádost občana ČR nebo „bezdomovce“, který má povolen trvalý pobyt na území ČR, nebo zplnomocněných zástupců.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • budova radnice, nám. T. G. Masaryka 130/14
  provozní hodiny
  Po - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Út - zavřeno
  St - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Čt - 8:00-12:00 a 13:00-16:00
  Pá - 8:00-11:00
  V případě, že klienti ze závažných důvodů nemohou k vyřízení své záležitosti využít shora vymezené úřední dny a hodiny, je možné, aby si ve zcela výjimečných případech telefonicky dohodli s vyřizujícím úředníkem i jiný termín v provozní době úřadu.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • občanský průkaz, příp. cestovní doklad
 • rodný list
 • příp. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela (manželky)
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu
 • Formuláře:

  Správní a jiné poplatky:

  Správní poplatek 500,- Kč se platí v hotovosti, platební kartou nebo složenkou před provedením úkonu na matričním úřadě.

  Lhůty pro vyřízení:

  Individuálně po dohodě s účastníkem řízení, v ostatních případech 30 dnů. 

  Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Další účastníci nejsou.

  Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

  Po uzavření manželství v cizině může český státní občan požádat o zápis uzavření tohoto manželství do zvláštní matriky, vedené Úřadem městské části Brno-střed, která vede matriční knihy, do nichž se zapisuje uzavření manželství státních občanů České republiky, k nimž došlo v cizině. Po provedení zápisu zvláštní matrika vyhotoví oddací list. 

  Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Další informace:

  Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

  load