Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Duplikát matričního dokladu

Magistrát města Prostějova, matriční úřad, vydává na požádání duplikáty rodných, oddacích a úmrtních listů z matričních knih pro město Prostějov a obce spadající pod tento matriční úřad – Mostkovice, Olšany u Prostějova, Vrbátky a Držovice.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Matriční úřad vydá matriční doklad:

a) Fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům
b) Pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků
c) Statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949
d) Fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků

Matriční úřad dále vydá:

Rodný list - školským zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči fyzické osoby umístěné v těchto zařízeních
Úmrtní list - fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem, nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu

Podmínky a postup řešení:

Žadatel podá u matričního úřadu žádost o vystavení matričního dokladu. 

Požádá-li fyzická osoba o vystavení matričního dokladu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

Žádá-li fyzická osoba o vydání matričního dokladu člena rodiny nebo sourozence, je její povinností prokázat příslušný příbuzenský vztah vůči této osobě.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobním podáním žádosti na oddělení matriky, případně zasláním písemné žádosti. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • budova radnice, nám. T. G. Masaryka 130/14
  provozní hodiny
  Po - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Út - zavřeno
  St - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Čt - 8:00-12:00 a 13:00-16:00
  Pá - 8:00-11:00
  V případě, že klienti ze závažných důvodů nemohou k vyřízení své záležitosti využít shora vymezené úřední dny a hodiny, je možné, aby si ve zcela výjimečných případech telefonicky dohodli s vyřizujícím úředníkem i jiný termín v provozní době úřadu.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • průkaz totožnosti
 • případně úředně ověřená plná moc osoby, kterou žadatel zastupuje
 • datum matriční události

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek 100,- Kč se platí v hotovosti, platební kartou nebo složenkou před provedením úkonu na matričním úřadě.

Lhůty pro vyřízení:

Po dohodě, nejdéle do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další účastníci nejsou.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Elektronickou podobu žádosti získáte z internetových stránek města.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load