Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Změna jména a příjmení

O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu, u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.
Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.
Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.
Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jména ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobněné, domácké, nebo na jména, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.
Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatelem může být fyzická osoba starší 18 let, občan ČR, u nezletilého jeho zákonný zástupce. Fyzická osoba která není občanem ČR, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR. 

Podmínky a postup řešení:

Žadatel, popř. zákonný zástupce o tuto změnu musí písemně požádat na příslušném matričním úřadě dle trvalého pobytu žadatele, popř. nezletilého dítěte. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • budova radnice, nám. T. G. Masaryka 130/14
  provozní hodiny
  Po - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Út - zavřeno
  St - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Čt - 8:00-12:00 a 13:00-16:00
  Pá - 8:00-11:00
  V případě, že klienti ze závažných důvodů nemohou k vyřízení své záležitosti využít shora vymezené úřední dny a hodiny, je možné, aby si ve zcela výjimečných případech telefonicky dohodli s vyřizujícím úředníkem i jiný termín v provozní době úřadu.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení musí obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, případně rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele
 • rodné číslo
 • místo trvalého pobytu žadatele, příp. nezletilého dítěte
 • jméno, příp. jména nebo příjmení, které si žadatel zvolil
 • údaj o státním občanství
 • tytéž údaje i u nezletilých dětí a manžela, pokud se změna vztahuje i na ně
 • odůvodnění 
K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení musí být přiložen:
 • rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo nezletilého dítěte
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu)
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad ČR, průkaz o povolení k pobytu)
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení
 • písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, jde-li o povolení změny jména nebo příjmení u nezletilého dítěte. 

Formuláře:

 • Žádost lze napsat vlastní formou. Žádost musí obsahovat výše uvedené náležitosti.

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky se platí v hotovosti, platební kartou nebo složenkou před provedením úkonu na matričním úřadě.

 • povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného – 100,- Kč
 • při změně příjmení rozvedeného manžela/manželky na předešlé příjmení (pokud je žádost podána po uplynutí šesti měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu manželství – 100,- Kč)
 • povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí – 100,- Kč
 • změna jména nebo příjmení v ostatních případech – 1 000,- Kč
 • změna jména a příjmení v případě transsexuality – bez poplatky

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů, ve zvláště složitých případech do 60 dnů od podání žádosti. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • - v případě změny jména popřípadě jmen nebo příjmení nezletilého dítěte je dalším účastníkem řízení druhý rodič.
  - v případě změny příjmení zletilého (ženatý/vdaná) je dalším účastníkem řízení manžel/ka.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení, je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Elektronická forma žádosti neexistuje.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád)

Další informace:

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load