Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání rodných listů pro novorozence narozené v matričním obvodě Prostějov

K zápisu narození je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu se dítě narodilo. Zápis do knihy narození a vystavení rodného listu se provede do 30 dnů po obdržení podkladů a na základě písemného hlášení zdravotnického zařízení o narození dítěte, případně na základě ústního oznámení o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení, nebyly-li jeho matce ani následně poskytnuty zdravotní služby.
Do správního obvodu Magistrátu města Prostějova patří obce Mostkovice, Olšany u Prostějova, Prostějov, Vrbátky a Držovice.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Rodiče dítěte. 

Podmínky a postup řešení:

Rodný list mohou převzít rodiče dítěte (popř. jeden z rodičů) po předložení dokladu totožnosti anebo lze rodný list zaslat do vlastních rukou.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předáním hlášení o narození. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • budova radnice, nám. T. G. Masaryka 130/14
  provozní hodiny
  Po - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Út - zavřeno
  St - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Čt - 8:00-12:00 a 13:00-16:00
  Pá - 8:00-11:00
  V případě, že klienti ze závažných důvodů nemohou k vyřízení své záležitosti využít shora vymezené úřední dny a hodiny, je možné, aby si ve zcela výjimečných případech telefonicky dohodli s vyřizujícím úředníkem i jiný termín v provozní době úřadu.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Manželé – oddací list, občanský průkaz nebo cestovní pas, souhlasné prohlášení o jménu, příp. jménech dítěte.
Dítě narozené mimo manželství, jehož otec není znám, předloží matka:

 • prohlášení o jménu, případně jménech dítěte
 • rodný list
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená, úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá
 • občanský průkaz nebo cestovní doklad
Dítě narozené mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství:
 • souhlasné prohlášení o určení otcovství, případně rozhodnutí soudu o určení otcovství
 • rodné listy rodičů
 • souhlasné prohlášení o jménu, příp. jménech dítěte
 • občanské průkazy nebo cestovní doklady

Formuláře:

 • Není formulář.

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od obdržení podkladů. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další účastníci nejsou.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou požadovány.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Elektronická forma žádosti neexistuje.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

 • najdete na www stránkách
  www.mvcr.cz
 • Podrobnější informace poskytne matrikářka.

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load