Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání úmrtních listů zemřelého v matričním obvodě Prostějov

Příslušný k zápisu úmrtí do matriční knihy je matriční úřad, v jehož správním obvodu fyzická osoba zemřela. Vystavení úmrtního listu se provádí na základě „Listu o prohlídce zemřelého“, který matričnímu úřadu zasílá lékař nebo lékařské zařízení. Po doručení osobních dokladů zemřelého prostřednictvím lékařského zařízení nebo pohřební služby vystaví matriční úřad úmrtní list, který bude vyřizovateli pohřbu zaslán poštou do vlastních rukou.
Do správního obvodu Magistrátu města Prostějova patří obce Mostkovice, Olšany u Prostějova, Prostějov, Vrbátky a Držovice.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Úmrtní list se vydává:

 • členům rodiny, sourozencům a jejich zplnomocněným zástupcům
 • vypraviteli pohřbu

Za členy rodiny se považuje manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci.

Podmínky a postup řešení:

 • vyřízení osobně
 • prostřednictvím pohřební služby

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Po doručení potřebných dokladů na oddělení matriky. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • budova radnice, nám. T. G. Masaryka 130/14
  provozní hodiny
  Po - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Út - zavřeno
  St - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Čt - 8:00-12:00 a 13:00-16:00
  Pá - 8:00-11:00
  V případě, že klienti ze závažných důvodů nemohou k vyřízení své záležitosti využít shora vymezené úřední dny a hodiny, je možné, aby si ve zcela výjimečných případech telefonicky dohodli s vyřizujícím úředníkem i jiný termín v provozní době úřadu.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • Pokud byl (byla) zemřelý (zemřelá) ženatý (vdaná) – občanský průkaz zemřelého, rodný list, oddací list, rodné číslo pozůstalého manžela (manželky)
 • Pokud byl (byla) zemřelý (zemřelá) svobodný (svobodná) - občanský průkaz zemřelého, rodný list
 • Pokud byl (byla) zemřelý (zemřelá) rozvedený (rozvedená) - občanský průkaz zemřelého, rodný list, rozvodová listina
 • Pokud byl (byla) zemřelý (zemřelá) vdovec (vdova) - občanský průkaz zemřelého, rodný list, úmrtní list manžela (manželky)

Formuláře:

 • Nejsou.

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek při vydání prvopisu úmrtního listu vyřizovateli pohřbu není stanoven.

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od obdržení podkladů. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Manžel, partner, sourozenci, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě úmrtí dochází u pozůstalého manžela/manželky ke změně rodinného stavu a tím i ke změně povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu. Z tohoto důvodu je pozůstalý manžel/manželka povinen požádat do 15 pracovních dnů po obdržení úmrtního listu o vydání nového občanského průkazu. To neplatí v případě, kdy pozůstalý manžel/manželka má občanský průkaz, ve kterém není uveden rodinný stav.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Elektronická forma žádosti neexistuje

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

 • najdete na www stránkách
  www.mvcr.cz
 • Podrobnější informace poskytne matrikářka.

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load