Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Církevní sňatek

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynulo více než šest měsíců, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. K vydání osvědčení je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Toto osvědčení vydá matriční úřad na základě písemné žádosti snoubenců po předložení dokladů k uzavření manželství.
Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.
Do správního obvodu Magistrátu města Prostějova patří obce Mostkovice, Olšany u Prostějova, Prostějov, Vrbátky a Držovice.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Snoubenci, nebo jeden z nich se zmocněním druhého, podají na matričním úřadě žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku a předloží příslušné doklady. 

Podmínky a postup řešení:

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství.

Manželství nemůže být uzavřeno:

 • se ženatým mužem nebo vdanou ženou,
 • mezi předky a potomky a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá,
 • nezletilým; výjimečně může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než šestnáct let,
 • osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům; osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu,
 • osobou stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům; uzavření manželství takové osobě může povolit soud, je-li její zdravotní stav slučitelný s účelem manželství.

Manželství nevznikne:

 • jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím,
 • jestliže bylo uzavřeno nezletilým mladším šestnácti let.
 • jestliže nebylo uzavřeno před příslušným orgánem státu, církve nebo náboženské společnosti,
 • jestliže při uzavírání manželství církevní formou nebylo předloženo oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem,
 • jestliže nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro uzavření manželství zástupcem. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osvědčení vydá matriční úřad na základě písemné žádosti snoubenců po předložení dokladů potřebných k uzavření manželství.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • budova radnice, nám. T. G. Masaryka 130/14
  provozní hodiny
  Po - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Út - zavřeno
  St - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Čt - 8:00-12:00 a 13:00-16:00
  Pá - 8:00-11:00
  V případě, že klienti ze závažných důvodů nemohou k vyřízení své záležitosti využít shora vymezené úřední dny a hodiny, je možné, aby si ve zcela výjimečných případech telefonicky dohodli s vyřizujícím úředníkem i jiný termín v provozní době úřadu.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • občanský průkaz
 • rodný list
 • příp. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela (manželky)

Cizinci předloží:

 • cestovní doklad
 • rodný list s příslušnými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství s příslušnými ověřeními a úředním překladem
 • popř. rozsudek o rozvodu předchozího manželství  nebo úmrtní list manžela (manželky) s příslušnými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané MV ČR, které nesmí být starší 7 pracovních dnů - netýká se občanů EU nebo občanů jiného smluvního státu Dohody o EHP

Formuláře:

 • Žádost o vydání osvědčení – k dispozici též na matričním úřadu. Příslušným k vydání osvědčení je matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.
  ikona souboruP 11m16 (velikost: 22.01 KB, typ: .rtf)

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Individuálně po dohodě s účastníky řízení, v ostatních případech 30 dní. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Orgán státem registrované církve, nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství, je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno.

Matriční úřad po zápisu uzavřeného manželství do knihy manželství vydá manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Elektronická forma žádosti neexistuje.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Další informace:

Datum poslední aktualizace: 13.7.2022

load