Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zprostředkování kontaktu

Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti občana staršího 15 let o zprostředkování kontaktu zprostředkuje kontakt s jiným občanem uvedeným v žádosti. Uvedený kontakt spočívá v písemném oslovení kontaktované osoby, po její jednoznačné identifikaci, kdy Ministerstvo vnitra této osobě sdělí kontaktní údaje osoby, která ji hledá.
Ministerstvo vnitra, na základě žádosti o zprostředkování kontaktu, písemně vyrozumí kontaktující osobu (žadatele) o výsledku hledání pouze v následujících případech:
1. pokud se kontaktovanou osobu nepodaří v informačním systému evidence obyvatel jednoznačně identifikovat.
2. pokud kontaktovaná osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky.
3. pokud kontaktovaná osoba zemřela a zároveň byla ve vztahu ke kontaktující osobě osobou blízkou.
V ostatních případech zašle Ministerstvo vnitra kontaktované osobě informaci o kontaktující osobě (žadateli), přičemž tato kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněnou osobou je občan starší 15 let. 

Podmínky a postup řešení:

Ke zprostředkování kontaktu slouží Žádost o zprostředkování kontaktu ke stažení na webových stránkách, nebo k dispozici u všech úřadů příslušných k podání uvedené žádosti), kterou vyplní žadatel (dále jen kontaktující osoba), a to buď na matričním úřadě, na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, na krajském úřadě nebo na Ministerstvu vnitra

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Nutná osobní návštěva oddělení registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, Školní 4, Prostějov (přízemí). Podpis na žádosti musí být úředně ověřen; to neplatí, žádá-li občan osobně na výše uvedených úřadech. Žádost může být podána elektronicky a musí být opatřena elektronickým podpisem, také může být podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • provozní hodiny
  Po - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Út - zavřeno
  St - 8:00-12:00 a 13:00-17:00
  Čt - 8:00-12:00 a 13:00-16:00
  Pá - 8:00-11:00

  V případě, že klienti ze závažných důvodů nemohou k vyřízení své záležitosti využít shora vymezené úřední dny a hodiny, je možné, aby si ve zcela výjimečných případech telefonicky dohodli s vyřizujícím úředníkem i jiný termín v pracovní době úřadu.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz, cestovní doklad. Podpis na žádosti musí být úředně ověřen; to neplatí, žádá-li občan osobně na výše uvedených úřadech. Žádost může být podána elektronicky a musí být opatřena elektronickým podpisem, také může být podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky. 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Ministerstvu vnitra a uhradí správní poplatek ve výši 500,- Kč formou kolkové známky nebo v hotovosti nebo zasláním na účet Ministerstva vnitra.

V případě úhrady správního poplatku zasláním na účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710, se jako variabilní symbol uvede číslo ve tvaru 1111…., kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem (čtyřmístné nebo trojmístné číslo) – např. 11116823, u trojmístných koncovek např. 1111297 (variabilní symbol nemůže obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery, apod.). První čtyři číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě vždy jedničky! Specifický symbol:433. Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení kontaktující osoby, případně osoby, která je předmětem daného podání (kontaktované osoby).  

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Žádost může být podána elektronicky a musí být opatřena elektronickým podpisem, také může být podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 1.8.2023

load