Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Udělení řidičského oprávnění a vydání prvního řidičského průkazu

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel o udělení řidičského oprávnění – osobně.

Podmínky a postup řešení:


Žadatel o udělení řidičského oprávnění a vydání prvního řidičského průkazu může od 1. 7. 2018 žádost podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností v České republice. Při podání žádosti musí doložit, že splňuje podmínky pro udělení řidičského oprávnění, které jsou stanoveny zákonem č. 361/2000 Sb., (doklady, které žadatel předkládá, jsou uvedeny níže). S ohledem na technické zpracování žádosti je nutná osobní přítomnost žadatele o řidičské oprávnění.

 Řidičský průkaz si žadatel musí vyzvednout pouze u toho obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti, kde podal žádost o udělení řidičského oprávnění.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Po úspěšném složení zkoušek z odborné způsobilosti si převezměte žádost o přijetí k výuce a výcviku s potvrzením, že jste splnil podmínky odborné způsobilosti k udělení řidičského oprávnění. Tuto se záznamem o zkouškách z odborné způsobilosti Vám předá zkušební komisař příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u které je zaregistrována autoškola, v níž jste úspěšně zkoušku z odborné způsobilosti vykonal.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 Žádost o řidičské oprávnění nevyplňujete, bude vytištěna ze systému registru řidičů, po kontrole údajů uvedených v této žádosti ji jako žadatel podepíšete.

Dále dokládáte náležitosti stanovené v § 92 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., kterými jsou :

 a) platný doklad totožnosti žadatele, (občanský průkaz nebo pas + potvrzení o občanském  průkazu)

b) posudek o zdravotní způsobilosti (vydá Váš praktický lékař, u něhož jste registrován)

c) doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny vozidel, který nesmí být starší než 6 měsíců, 

d) doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání, nebo potvrzení o studiu podle § 82 odst. 4; dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je zejména

1. potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,

2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,

3. nájemní smlouva k nemovitosti,

4. potvrzení o zaměstnání,

5. výpis z živnostenského rejstříku, 

f) rozhodnutí o udělení výjimky podle § 83 odst. 4, byla-li udělena,  


Pracovnici registru řidičů předložíte rovněž doklad o zaplacení správního poplatku 200,- Kč (zaplatíte v informační recepci Odboru dopravy).


Splňuje-li žadatel o řidičské oprávnění nebo o rozšíření řidičského oprávnění všechny podmínky podle § 82, má právní nárok na udělení řidičského oprávnění. 


Převzetí řidičského průkazu :

Pokud jsou splněny podmínky pro vydání řidičského průkazu, vydává se v zákonem stanovené lhůtě, nejpozději do 20 dnů od podání žádosti.

Řidičský průkaz je nutné převzít osobně (s sebou vezměte svůj platný občanský průkaz) nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě úředně ověřené plné moci na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kde byla žádost podána.


V informační recepci Odboru dopravy si vyzvedněte časový lístek.

Žádost o řidičské oprávnění (a tím i žádosti o vydání řidičského průkazu) nebudete vyplňovat, vytiskne ji pracovnice registru řidičů dle dokladů, které předložíte a vy tuto žádost podepíšete.


Správní a jiné poplatky:

Vydání řidičského průkazu je zpoplatněné poplatkem ve výši 200,- Kč.

Lhůty pro vyřízení:

Řidičský průkaz se vydá žadateli do 20-ti dnů ode dne, kdy podá žádost o vydání řidičského průkazu. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • U žadatele mladšího 18-ti let je nutná přítomnost jeho zákonného zástupce, který musí předložit svůj doklad totožnosti (pokud je zákonným zástupcem otec nebo matka, a nemají dítě zapsáno v občanském průkaze, musí předložit dítě (žadatel) svůj rodný list, v němž jsou rodiče uvedeni. Pokud je zákonným zástupcem jiná osoba než rodič, musí předložit doklad o tom, že je zákonným zástupcem žadatele.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Při vstupu do budovy Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova se nejdříve nahlaste v recepci informační služby, kde Vám bude přiděleno pořadové číslo /časový  lístek/ a podány informace, jak máte dále postupovat a které doklady předložit. Zde si rovněž zaplaťte správní poplatek 200,-Kč.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - § 82, 90, 92, 109, 110 tohoto zákona
    • vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů,
    • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

  • Dále se můžete obrátit na referentky registru řidičů - tel.: 582 329 820,821,827, 802,830
  • najdete na www stránkách
    www.mdcr.cz

Datum poslední aktualizace: 7.6.2023

load