Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vrácení řidičského oprávnění pozbytého dle § 94a zákona č. 361/2000 Sb. z důvodu :

uložení správního trestu či trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
uložení v trestním řízení přiměřeného omezení spočívajícího ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo podmíněného odložení podání návrhu na potrestání, nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se držitel řidičského oprávnění zavázal zdržet se řízení motorových vozidel

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Osoba, která pozbyla řidičského oprávnění podle § 94 a zákona č. 361/2000 Sb., tj. osoba, které byl příslušným správním úřadem uložen správní trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, nebo soudem trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,

       nebo které bylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo kterým bylo rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, nebo podmíněném zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se držitel řidičského oprávnění zavázal zdržet se řízení motorových vozidel.


Podmínky a postup řešení:

Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává výše uvedená osoba :

 • po výkonu trestu nebo správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo po upuštění od výkonu zbytku správního trestu či podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,

   

 • po výkonu trestu nebo po uplynutí zkušební doby podmíněného upuštění od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo po rozhodnutí o upuštění od tohoto přiměřeného omezení, nebo po rozhodnutí o osvědčení nebo neosvědčení ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, nebo poté, kdy se má za to, že v této době došlo k osvědčení.

  O vrácení řidičského oprávnění poté rozhodne příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností /Magistrát města Prostějova - podle adresy obvyklého bydliště žadatele nebo místa studia / na žádost osoby, která pozbyla řidičské oprávnění podle § 94a zákona č. 361/2000 Sb. 

   

  Žádost musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno :

  a) jméno a příjmení žadatele,

  b) adresa obvyklého bydliště žadatele na území České republiky nebo místo studia,

  c) datum, místo narození a rodné číslo žadatele, pokud mu bylo přiděleno,

  d) datum ukončení výkonu trestu nebo správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo datum právní moci rozhodnutí o upuštění nebo usnesení o podmíněném upuštění od výkonu zbytku tohoto správního trestu nebo tohoto trestu, datum ukončení výkonu trestu, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, datum nabytí právní moci rozhodnutí o upuštění od tohoto přiměřeného omezení, datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvědčení ve zkušební době podmíněného upuštění od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo datum, ke kterému se má za to, že v této době došlo k osvědčení, datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvědčení nebo neosvědčení ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání nebo datum, ke kterému se má za to, že v této době došlo k osvědčení,

  e) skupina vozidel, pro kterou se žádá o vrácení řidičského oprávnění.

  K žádosti musí být přiložen:


 • a) platný doklad totožnosti žadatele (po ověření údajů při podání žádosti bude doklad totožnosti  ihned vrácen žadateli),

 • b) rozhodnutí, kterým byl žadateli uložena správní trest, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, trest, v jehož rámci bylo žadateli uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo jímž bylo upuštěno od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo žadateli uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, popřípadě ověřená kopie rozhodnutí nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo o podmíněném upuštění od výkonu zbytku tohoto správního trestu nebo tohoto trestu nebo od přiměřeného omezení spočívajícího ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo rozhodnutí o osvědčení nebo neosvědčení ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, a v případě, že toto rozhodnutí nebylo vydáno, rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního stíhání, 


 • c)  Pokud ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, trestu, v jehož rámci bylo žadateli uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo jímž bylo upuštěno od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok, musí žadatel prokázat zdravotní a odbornou způsobilost. 


 • K žádosti o vrácení řidičského oprávnění tedy dále dokládá:

 • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny vozidel, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 60 dní a

 • posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel


 • d)  Osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku

 • soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, nebo

 • správním orgánem uloženého správního trestu spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byl-li tento správní trest uložen na dobu nejméně 6 měsíců, nebo

 • podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel,

  je povinna  podrobit se dopravně psychologickému vyšetření a  k žádosti o vrácení řidičského oprávnění přiložit doklad o absolvování dopravně psychologického vyšetření.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Buď se osobně dostavte na odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, kde si žádost vypíšete a podáte (s sebou vezměte výše uvedené doklady ), nebo pošlete žádost o vrácení řidičského oprávnění  včetně zákonem stanovených příloh poštou. V tomto případě musí být Váš podpis na žádosti úředně ověřen.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • svůj platný doklad totožnosti k ověření osobních údajů
 • vyplněnou žádost /možno vyplnit přímo na oddělení řidičů/ + výše uvedené zákonem požadované  přílohy k žádosti)

Formuláře:

 • Formuláře žádosti lze získat v informační recepci Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova
  v přízemí budovy nebo na oddělení řidičů v 1. poschodí – přepážkové pracoviště. Oficiální tiskopis pro vypsání žádosti není stanoven, žádost však musí obsahovat údaje dle bodu č. 6 a musí k ní být přiloženy doklady dle bodu 6.
  ikona souboruŽádost o vrácení řidičského oprávnění (velikost: 22.08 KB, typ: .docx)

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek se nevyměřuje. 

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení je 30 dní, ve zvlášť složitých případech 60 dní. Do této lhůty bude po posouzení žádosti vystaveno rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění, které bude žadateli zasláno poštou (je možno dohodnout i osobní převzetí).

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, - § 102

Další informace:

 • zjistíte u referentky registru řidičů, tel.:
  582 329 820,
  582 329 821,
  582 329 827,
  582 329 802,
  582 329 830

Datum poslední aktualizace: 7.6.2023

load