Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vrácení řidičského oprávnění odňatého pro ztrátu zdravotní způsobilosti

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o vrácení podává osoba, které bylo řidičské oprávnění odňato pro ztrátu zdravotní způsobilosti a která dle trvalého pobytu nebo přechodného pobytu na území ČR náleží do působnosti Magistrátu města Prostějova. 

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou pro vrácení řidičského oprávnění v tomto případě je skutečnost, že zcela nebo zčásti pominuly důvody pro odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti. Proto je nutno nejdříve si obstarat posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který toto potvrzuje. Posudek nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní. Žádost o vrácení řidičského oprávnění musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno :

a) jméno a příjmení žadatele,

b) adresa obvyklého bydliště žadatele na území České republiky nebo místo studia,

c) datum a místo narození a rodné číslo žadatele, pokud mu bylo přiděleno,

d) datum nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti,

e) skupina vozidel, pro kterou se žádá o vrácení řidičského oprávnění. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobně se dostavit s posudkem o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel na Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, kde si žádost vypíšete a podáte. S sebou musíte mít stanovené doklady. 

Žádost o vrácení řidičského oprávnění můžete zaslat i poštou, v takovém případě musí být Váš podpis na žádosti úředně ověřen. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Podáváte žádost o vrácení řidičského oprávnění odňatého pro ztrátu zdravotní způsobilosti osobně a musíte k ní vždy přiložit :

a) posudek o zdravotní způsobilosti k řízení mot. vozidel vydaný posuzujícím lékařem (Váš praktický lékař), který nesmí být ke dni podání žádosti starší 30 dní,

b) doklad odborné způsobilosti žadatele, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní – je vyžadován v případě, je – li podávána žádost o vrácení řidičského oprávnění po více než třech letech od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění.

 c) platný doklad totožnosti žadatele 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek se nevyměřuje. 

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení je 30 dní, ve zvlášť složitých případech 60 dní. Do této lhůty vystaví Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění, které Vám bude zasláno poštou.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě, že od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky, musí žadatel prokázat odbornou způsobilost. K žádosti o vrácení řidičského oprávnění musí být přiložen doklad o odborné způsobilosti žadatele, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - § 100

Další informace:

  • Dále se můžete obrátit na referentky registru řidičů, tel.: 582 329 820, 821, 827, 830,802

Datum poslední aktualizace: 7.6.2023

load