Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Podání žádosti o vydání paměťové karty řidiče a převzetí paměťové karty řidiče

Podání žádosti o vydání paměťové karty řidiče a převzetí paměťové karty řidiče v systému Digitální tachograf

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o vydání paměťové karty řidiče podává fyzická osoba, a to :

a)  Občan ČR s trvalým pobytem na území ČR patřícího do působnosti Magistrátu města Prostějova, který je držitelem platného řidičského průkazu vydaného v ČR pro některou ze skupin vozidel řidičského oprávnění skupin B+E,C1,C1+E, C,C+E,D1, D1+E,D nebo D+E. 

b)  Cizinec – občan EU, který má trvalý nebo dlouhodobý pobyt na území ČR patřícího do působnosti Magistrátu města Prostějova, respektive obvyklé bydliště na tomto území a je držitelem platného řidičského průkazu vydaného Českou republikou nebo jiným členským státem EU pro některou ze skupin vozidel řidičského oprávnění B+E, C1,C1+E, C, C+E, D1, D1+E,D, D+E, popřípadě pro skupinu uznávanou jako rovnocennou.

c)  Cizinec – občan třetí země, který má trvalý nebo dlouhodobý pobyt na území ČR patřícího do působnosti Magistrátu města Prostějova a je držitelem platného řidičského průkazu vydaného v ČR nebo v jiném členském státě EU pro skupiny B+E,C1, C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D, D+E.

Paměťovou kartu řidiče si přebírá žadatel, který o její vystavení žádal. 

Podmínky a postup řešení:

O vydání paměťové karty řidiče mohou požádat řidiči, kteří hodlají řídit vozidlo podléhající Nařízení Rady (ES) č. 3820/85. Jedná se o řidiče, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění pro některou

ze skupin: B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E.

Dále je možné v odůvodněných případech, aby o paměťovou kartu řidiče požádal i řidič, který je držitelem pouze řidičského oprávnění sk. B (tj. není způsobilý k řízení vozidel podléhajících Nařízení Rady (ES) č. 3820/85), a to tehdy, pokud hodlá řídit vozidlo do 3500 kg, pokud je provoz tohoto vozidla veden v elektronické evidenci podle záznamů digitálního tachografu.

Žádost se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.


K žádosti musí být přiložen:

a) platný doklad totožnosti žadatele,

b) platný řidičský průkaz žadatele,

c) paměťovou kartu řidiče pokud mu již byla dříve vydaná

d) cizinci musí doložit, že mají na území ČR trvalý nebo dlouhodobý pobyt, resp. obvyklé bydliště, kterým se rozumí pobyt v ČR trvající nejméně 185 dní v kalendářním roce,

e) doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 700,- Kč

Řidič, který žádá o obnovení karty z důvodu, že předchozí karta končí svou platnost, musí podat svou žádost nejméně 15 pracovních dnů před uplynutím platnosti paměťové karty řidiče.

Paměťová karta řidiče bude připravena k vyzvednutí na oddělení řidičů odboru dopravy Magistrátu města Prostějova do 15 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Při přebírání karty se řidič, který o její vydání žádal, musí prokázat platným průkazem totožnosti a předložit svůj řidičský průkaz ke kontrole.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Připravte si všechny potřebné doklady a dostavte se osobně na Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, kde si v informační recepci vyzvednete časový lístek a zaplatíte správní poplatek 700, - Kč a budete odesláni na oddělení řidičů.  Dále Vám bude sděleno, kdy si můžete paměťovou kartu řidiče vyzvednout.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

a) platný doklad totožnosti žadatele,

b) platný řidičský průkaz žadatele ( viz bod č. 5),

c) paměťovou kartu řidiče pokud mu již byla dříve vydaná

d) cizinci musí doložit, že mají na území ČR trvalý nebo dlouhodobý pobyt, resp. obvyklé bydliště, kterým se rozumí pobyt v ČR trvající nejméně 185 dní v kalendářním roce,

e) doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 700,- Kč 

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek ve výši 700,- Kč zaplaťte v informační recepci odboru dopravy před podáním žádosti. Doklad o zaplacení poplatku předložíte při podávání žádosti na přepážkovém pracovišti oddělení řidičů. 

Lhůty pro vyřízení:

Paměťová karta řidiče Vám bude vydánado 15 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o její vydání. Případná reklamace již vydané karty řidiče - bude vyřízena do 8 pracovních dnů.

Žádost o obnovu digitální karty řidiče( do tachografu ) je možné podat nejdříve dva měsíce před uplynutím  platnosti obnovované digitální karty řidiče, a to se započítáním dne konce platnosti karty.

- např. u končící digitální karty řidiče ke dni 31.12. 2023 lze požádat o její obnovu nejdříve 01.11.2023

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Karta řidiče se vydává k platnému řidičskému průkazu a číslo řidičského průkazu je uvedeno přímo na kartě řidiče.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • •zákon č.361/2000 Sb.,zákon o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
    •zákon č. 56/2001 Sb. Sb.,o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
    •zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
    •Nařízení Rady EHS 3821/85 ve znění následujících novel

Další informace:

  • Se svými dotazy se můžete obrátit na referentky registru řidičů, tel.: 582 329 820,821,827.802,830

Datum poslední aktualizace: 23.8.2023

load