Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Podání žádosti o vydání paměťové karty dílny a převzetí této paměťové karty

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

O servisní kartu jsou oprávněni žádat pouze oprávnění pracovníci servisních dílen, autorizovaných Českým metrologickým institutem pro práci se zařízeními Digitálního tachografu, kteří jsou evidováni Ministerstvem dopravy. 

Karta se vystavuje pro konkrétního oprávněného pracovníka autorizované servisní dílny (dle obchodního názvu). Nese tedy jak název servisní dílny (obchodní název), tak i jméno fyzické osoby, která bude oprávněna tuto kartu používat při práci se systémem Digitální tachograf, a které bude pro tuto činnost přiděleno PIN. Jedná se tedy o personalizovanou kartu.

Žádost musí být podána vždy osobou, na jejíž jméno se karta vydává (žadatel). Žadatel musí být vždy osobně podepsán v rámečku na formuláři žádosti.

Žádost se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

V případě doručení žádosti jinou osobou než žadatelem musí být podpis oprávněného žadatele na žádosti úředně ověřen. Doručující osoba musí být v takovém případě vybavena plnou mocí k úkonu podání žádosti za žadatele, včetně předložení požadovaných dokladů.

Paměťovou kartu řidiče si přebírá žadatel, který o její vystavení žádal.

Podmínky a postup řešení:

Žadatel podává žádost o vydání paměťové karty řidiče písemně na předepsaném formuláři, který si vyzvedne přímo na oddělení řidičů Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova, nebo na Informační recepci v přízemí budovy, případně si ho může vytisknout z internetu, vyplnit a osobně doručit. Formulář žádosti musí být vyplněn čitelně a podepsán žadatelem na přední straně.

K žádosti musí být přiložen:

a) platný doklad totožnosti žadatele, popř. osoby doručující žádost

b) úředně ověřená plná moc servisu (servisní dílny) - zplnomocnění pověřeného servisu pro  žadatele o kartu,

c) kopie platného “Osvědčení” či “Certifikátu” o ověřování tachografů vydávaných ČMI (Český metrologický institut),

d) v případě, že žádost vyřizuje jiná osoba než osoba, na kterou bude servisní karta vystavena, musí být předložena ověřená plná moc k tomuto úkonu,

e) doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 700,- Kč

Při podání žádosti o obnovení karty z důvodu, že předchozí karta končí svou platnost, je nutno podat  žádost nejméně 15 pracovních dnů před uplynutím platnosti servisní paměťové karty.

Servisní paměťová karta  bude  připravena k vyzvednutí na oddělení řidičů Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova do 15-ti pracovních dnů ode dne podání žádosti.  

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Připravte si všechny potřebné doklady a dostavte se  osobně na Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova, kde si v informační recepci vyzvednete časový lístek, obdržíte předepsaný formulář žádosti a zaplatíte správní poplatek 700, - Kč a budete odesláni na oddělení řidičů, při vyplňování formuláře v případě nejasností Vám pomohou pracovnice oddělení. Dále Vám bude sděleno, kdy si můžete servisní paměťovou kartu vyzvednout.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek ve výši 700,- Kč zaplaťte v informační recepci Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova před podáním žádosti. Doklad o zaplacení poplatku předložíte při podávání žádosti na oddělení řidičů . 

Lhůty pro vyřízení:

Servisní paměťová karta řidiče bude vydána do 15-ti pracovních dnů ode dne doručení žádosti o její vydání.

Případná reklamace nebo náhrada karty za ztracenou, odcizenou či poškozenou bude vyřízena do 8 pracovních dnů. 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Formulář žádosti musí být vyplněn přesně a čitelně (včetně velkých a malých písmen, interpunkce, mezer atd.). Případná chyba ve vyplněné žádosti komplikuje vydání karty. Budete–li vyzváni, odstraňte případné nedostatky 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Nařízení Rady ES 1360/2002, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

Další informace:

  • Se svými dotazy se můžete obrátit na referentky registru řidičů - tel.: 582 329 820,821,827.802,830

Datum poslední aktualizace: 7.6.2023

load