Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Odbor dopravy zajišťuje:

http://www.prostejov.eu/cs/obcan/odbory-magistratu/odbor-dopravy/

Odbor dopravy
adresa: Křížkovského 36/7, 796 01 Prostějov
Rozsah činnosti
Zajišťuje a provádí výkon přenesené a samostatné působnosti v oblasti dopravy, pozemních komunikací, provozu na pozemních komunikacích, v oblasti podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích a na úseku dopravně správních agend v rozsahu stanoveném městu a městskému úřadu, včetně působnosti pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zejména:

Oddělení řidičů

vede a zajišťuje agendu podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a změnách jiných zákonů
vede registr řidičů a zajišťuje agendu řidičských průkazů

Registr řidičů, řidičské průkazy

podání žádosti o výpis z evidenční karty řidiče i neřidiče – vystavení výpisu z EKŘ
podání žádosti o udělení řidičského oprávnění ( ŘO ) a žádosti o vydání prvního řidičského průkazu (ŘP)
vydání prvního řidičského průkazu
podání žádosti o rozšíření řidičského oprávnění a žádosti o vydání nového ŘP
podání žádosti o výměnu řidičského průkazu z důvodu legislativy, poškození
podání žádosti o vydání řidičského průkazu za ztrátu, odcizení
vydání řidičského průkazu z důvodu rozšíření ŘO, odcizení, ztráty, poškození
vystavení potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození řidičského průkazu
podání žádosti o vystavení průkazu profesní způsobilosti řidiče
podání žádosti o vystavení průkazu profesní způsobilosti řidiče za ztrátu, odcizení, poškození, rozšíření,
podání žádosti o vystavení mezinárodního řidičského průkazu ( MŘP ) – vystavení MŘP
podání žádosti o vydání paměťové karty řidiče pro systém digitální tachograf
podání žádosti o vydání paměťové karty podniku pro systém digitální tachograf
podání žádosti o vydání servisní paměťové karty pro systém digitální tachograf, vydávání paměťových karet pro systém digitální tachograf, vydávání pokynů pro zacházení s kartami
podání žádosti o vrácení řidič. oprávnění, vrácení řidičského oprávnění a ŘP
podání žádosti o zjištění stavu bodového hodnocení řidičů
vyjádření ve správním řízení o zadržení ŘP
odnětí ŘO pro ztrátu zdravotní způsobilosti
řízení o námitkách proti udělení 12-ti bodů v bodovém hodnocení a podání výzvy k odevzdání ŘP v důsledku pozbytí ŘO
oznámení o zahájení správního řízení a vydání rozhodnutí o zadržení ŘP

Autoškoly

zabezpečuje a organizuje v souladu se zákonem č. 247/2000 Sb.,o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
zařazuje žadatele o řidičská oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky
provádí SOD na úseku provozování autoškol
přezkoušení odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v bodovém hodnocení
přezkoušení odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel z důvodu zdravotní způsobilosti ( zdravotní nezpůsobilost trvající déle než 1 rok )
přezkoušení odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel z důvodu ztráty odborné způsobilosti a zákazu činnosti řízení motorových vozidel.
rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí.

Oddělení vozidel

rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel,
provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru,
přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku nebo registrační značku na přání a vydává tabulky s registrační značkou,
vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla,
rozhoduje o vyřazení silničního vozidla z provozu,
provádí zápis zániku vozidla,
schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla,
schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla,
provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla ,
rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí,
vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí,
vydává a odebírá paměťovou kartu podniku a paměťovou kartu dílny,
předává ministerstvu údaje pro vedení centrálního seznamu paměťových karet podniku a paměťových karet dílny,
odnímá při registraci osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla, nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o vozidlo registrované v jiném členském státě Evropské unie, a předává je ministerstvu

Oddělení dopravy a komunikací

v přenesené působnosti:

vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
vykonává působnost silničního správního úřadu a výkon státního dozoru ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
vykonává působnost dopravního úřadu pro městskou autobusovou dopravu
stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích, stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie,
rozhoduje o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací a o vyřazení místních komunikací z této kategorie,
vymezuje nařízením města úseky silnic II. a III. třídy, na kterých se nezajišťuje zimní údržba,
rozhoduje o výjimkách z místní a přechodné úpravy provozu, na těch pozemních komunikacích, na kterých místní nebo přechodnou úpravu provozu stanovil,
zpracovává návrh smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění městské autobusové dopravy v  Prostějově a ostatní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové osobní dopravě,
ukládá pokuty podle zvláštních zákonů v rozsahu své působnosti,
vydává na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, a to v oblasti výpisů z katastru nemovitostí,
vykonává činnosti dopravního úřadu pro taxislužbu, rozhoduje v záležitostech provozování taxislužby na území města,

v samostatné působnosti:

zpracovává návrh smlouvy o poskytnutí dotace na obnovu vozového parku městské hromadné dopravy v Prostějově,
zajišťuje po stránce administrativní, organizační a technické činnost komise pro dopravu, zřízené radou  města, pomáhá jí v činnosti a zajišťuje činnost tajemníka této komise,
uděluje předchozí souhlas ke zvláštnímu užívání komunikací ve smyslu § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jménem města jako vlastníka dotčené komunikace; při udílení předchozího souhlasu je odbor povinen jednat v zájmu vlastníka,
eviduje veškeré případy zvláštního užívání komunikací ve vlastnictví města
zajišťuje dopravní obslužnost území města formou MHD a její podrobnou analýzu.

 Odbor dopravy spravuje kapitolu 41 - Doprava rozpočtu města Prostějova

load