Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo novou obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, s účinností od 1.1.2023.

Obecně závazná vyhláška mění současnou obecně závaznou vyhlášku č. 6/2021 od 1.1.2023 následovně:
• je zvýšena sazba poplatku na částku 792 Kč;
• poplatník, který v příslušném roce dovrší 65 let věku, zaplatí poplatek ve výši 600 Kč, tj. má úlevu od poplatku ve výši 192 Kč;
• nově jsou osvobozeni poplatníci, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší 80 a více let věku.

Nárok na osvobození či úlevu nemusí hlásit osoby, které dovrší 80 a více let věku, osoby narozené v přísl. kalendářním roce a osoby, jež mají nárok na úlevu od poplatku, tj. které dovrší v příslušném kalendářním roce 65 let. Tyto údaje si správce poplatku, Finanční odbor Magistrátu města Prostějova, zjišťuje sám z rejstříků nebo evidencí, do nichž má automatizovaný přístup.

V platnosti zůstává jednotný termín pro úhradu poplatku do 30. 6. 2023. V případě vzniku poplatkové povinnosti po tomto datu je poplatek splatný do 31. 12. 2023.

Poplatek za rok 2023 má povinnost platit fyzická osoba:
• která má v obci pobyt (občané ČR i cizinci);
• která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (dále jen "poplatník"), a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu či rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Poplatek za rok 2023 má povinnost platit právnická osoba:
• která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu či rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí

- umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb

- umístění stavebních nebo reklamních zařízení

- provádění výkopových prací

- zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí

- umístění skládek

- vyhrazení trvalého parkovacího místa

- užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby filmových a televizních děl.
Veřejným prostranstvím se rozumí prostory přístupné každému bez omezení.

Místní poplatek ze psů

Poplatek ze psů za rok 2023 má povinnost platit držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území města Prostějova (dále jen „poplatník“). Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
V platnosti zůstává jednotný termín pro úhradu poplatku do 31. 5. 2023. V případě vzniku poplatkové povinnosti po tomto datu je poplatek splatný do 31. 12. 2023.

Sazby poplatku za kalendářní rok činí:
1)pro držitele psa, který je přihlášený nebo má sídlo v domě s více než dvěma byty:
a)za prvního psa --- 1 000 Kč;
b)za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ---- 1 500 Kč;

2)pro držitele psa, který je přihlášený nebo má sídlo v domě s nejvýše dvěma byty nebo jehož místem přihlášení je sídlo ohlašovny:
a)za prvního psa ----- 500 Kč;
b)za druhého a každého dalšího psa téhož držitele --- 750 Kč;

3) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let (na snížení poplatku má držitel psa nárok až v následujícím roce poté, co dosáhl věku 65 let, protože sazba poplatku za psa je pevně stanovena na celý kalendářní rok):
a)za prvního psa ---- 200 Kč;
b)za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let --- 300 Kč.

Úleva od poplatku:
1) Úleva na poplatku v částce 800,- Kč za prvního psa se poskytuje držiteli psa, jenž je přihlášený v domě s více než dvěma byty, je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu a dosud nedosáhl 65 let věku, anebo je poživatel sirotčího důchodu. V tomto případě poplatník za prvního psa zaplatí 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa zaplatí 1500,- Kč. Nutno doložit výměr důchodu.

2) Úleva na poplatku v částce 300,- Kč za prvního psa se poskytuje držiteli psa, jenž je přihlášený v domě s nejvýše dvěma byty nebo jehož místem přihlášení je sídlo ohlašovny, je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu a dosud nedosáhl 65 let věku, anebo je poživatel sirotčího důchodu. V tomto případě poplatník za prvního psa zaplatí 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa zaplatí 750,- Kč. Nutno doložit výměr důchodu.

Ohlášení tomboly, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč nebo turnaje malého rozsahu dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Ohlášení podléhají tyto druhy hazardních her:
- tombola, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč,
- turnaje malého rozsahu
Hazardní hry se ohlašují obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování hazardní hry

Povolení k umístění herního prostoru

K provozování binga, technické hry a živé hry je nutné mít povolení k umístění herního prostoru, jež uděluje v přenesené působnosti obecní úřad obce, v jejímž územním obvodu se má nacházet herní prostor, ve kterém mají být příslušné hazardní hry provozovány.
load