Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Žádost o výpis nebo o sestavu z živnostenského rejstříku

Výpis z živnostenského rejstříku slouží jako úřední doklad k prokázání toho, že určitý subjekt má nebo měl živnostenské oprávnění nebo jiných skutečností uvedených o určitém subjektu v živnostenském rejstříku, popř. jako potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.
Živnostenský rejstřík je veden v elektronické podobě.
Dle § 60 odst. 3 živnostenského zákona je živnostenský rejstřík veřejným seznamem v části tvořené údaji uvedenými v § 60 odst. 2 živnostenského zákona, pokud není dále stanoveno jinak.

Právní úprava živnostenského rejstříku je dána § 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen živnostenský zákon). Dle § 60 odst. 1 živnostenského zákona je živnostenský rejstřík informačním systémem veřejné správy vedeným v elektronické podobě, ve kterém jsou evidovány údaje uvedené v odstavci 2 a údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živnosti. Za tím účelem jsou přebírány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů. Správcem živnostenského rejstříku je Živnostenský úřad České republiky a jeho provozovateli jsou krajské živnostenské úřady v rozsahu stanoveném v odstavcích 3 až 5 a obecní živnostenské úřady v rozsahu stanoveném v odstavcích 2 až 5. Obecní živnostenské úřady do tohoto informačního systému ukládají dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených tímto zákonem uvedené v § 46 odst. 7 živnostenského zákona.

Do živnostenského rejstříku se zapisují následující údaje včetně jejich změn:
a) identifikační údaje, a to u
1. fyzické osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, adresa bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, identifikační číslo osoby, má-li obchodní firmu, obchodní firma a adresa sídla,
2. zahraniční fyzické osoby údaje uvedené v bodě 1 a dále též adresa místa pobytu v České republice, pokud byl povolen, označení a adresa umístění jejího odštěpného závodu v České republice a údaje uvedené v bodě 7 týkající se vedoucího tohoto odštěpného závodu,
3. právnické osoby obchodní firma nebo název, adresa sídla, identifikační číslo osoby a údaje uvedené v bodech 5 a 6 týkající se členů jejího statutárního orgánu,
4. zahraniční právnické osoby údaje uvedené v bodě 3 a dále též označení a adresa odštěpného závodu umístěného v České republice a údaje uvedené v bodě 7 týkající se vedoucího tohoto odštěpného závodu,
5. fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu právnické osoby nebo osobou oprávněnou zastupovat právnickou osobu, která je členem statutárního orgánu, jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, adresa bydliště nebo adresa místa pobytu na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, datum vzniku a zániku funkce,
6. právnické osoby, která je členem statutárního orgánu, obchodní firma nebo název, adresa sídla, identifikační číslo osoby, datum vzniku a zániku funkce,
7. vedoucího odštěpného závodu zahraniční osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, adresa bydliště nebo adresa místa pobytu na území České republiky a adresa bydliště mimo území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, datum vzniku a zániku funkce,
8. odpovědného zástupce jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, adresa bydliště nebo adresa místa pobytu na území České republiky a adresa bydliště mimo území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, datum ustanovení a ukončení výkonu jeho funkce,
b) předmět podnikání,
c) druh živnosti,
d) provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována, s výjimkou automatů a mobilních provozoven, s údaji podle § 17 odst. 5 písm. c) a d), včetně identifikačního čísla provozovny, popřípadě s údaji podle § 58 odst. 6,
e) doba platnosti živnostenského oprávnění,
f) datum vzniku živnostenského oprávnění,
g) doba pozastavení nebo přerušení provozování živnosti,
h) datum zániku živnostenského oprávnění,
i) datum doručení výpisu podle § 10 odst. 4,
j) rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a rozhodnutí o zrušení konkursu, rozhodnutí o splnění reorganizačního plánu nebo jeho podstatných částí, rozhodnutí o splnění oddlužení a rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující,
k) vstup právnické osoby do likvidace,
l) překážky provozování živnosti podle § 8,
m) pokuty uložené živnostenskými úřady a sankční opatření uložená jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, s výjimkou pokut uložených příkazem na místě,
n) další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění [§ 45 odst. 2 písm. e), § 45 odst. 3 písm. e) a § 45 odst. 4] a podmínkám provozování živnosti (§ 27),
o) adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně,
p) osoba pokračující v provozování živnosti po zemřelém podnikateli; údaje o této osobě se zapisují přiměřeně podle písmene a),
q) nesplnění podmínek provozování živnosti podle § 10 odst. 5, § 47 odst. 8 a § 52 odst. 2,
r) adresa pro doručování podle § 45 odst. 2 písm. k) a podle § 45 odst. 3 písm. h).

Živnostenský rejstřík je veřejným seznamem v části tvořené údaji uvedenými v předchozím odstavci, pokud není dále stanoveno jinak.
Živnostenský rejstřík je neveřejným seznamem v části tvořené
a) údaji uvedenými v odstavci 2 písm. m) a r), údaji o bydlišti a místě pobytu na území České republiky, bydlišti mimo území České republiky a rodnými čísly,
b) ostatními údaji uvedenými v odstavci 2 po uplynutí 4 let ode dne zániku posledního živnostenského oprávnění podnikatele, kdy budou tyto údaje převedeny z veřejné části živnostenského rejstříku do části neveřejné; tyto údaje jsou opět zařazeny do veřejné části živnostenského rejstříku v případě, že podnikatel znovu získá živnostenské oprávnění,
c) ostatními údaji uvedenými v odstavci 2 v případě nesplnění podmínek provozování živnosti podle § 10 odst. 5, § 47 odst. 8 a § 52 odst. 2,
d) dokumenty uloženými podle § 60 odst. 1 živnostenského zákona (dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených živnostenským zákonem uvedené v § 46 odst. 7).

Dle § 60 odst. 4 živnostenského zákona živnostenský úřad poskytuje
a) údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) podnikateli, kterého se týkají, správnímu orgánu, pokud tyto údaje potřebuje pro výkon své činnosti, a v případech stanovených jinými právními předpisy,
b) údaje uvedené v odstavci 3 písm. b) a c) osobě, která prokáže právní zájem, a to v rozsahu uvedeném v § 60 odstavci 5 písm. b) až d).


Žádost o výpis z živnostenského rejstříku – údaje o jedné osobě
Podle § 60 odst. 5 živnostenského zákona na žádost vydá živnostenský úřad v listinné nebo elektronické podobě a za podmínek uvedených v § 60 odstavci 4 živnostenského zákona o jedné osobě identifikované v žádosti z živnostenského rejstříku
a) výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona; tento výpis se vydá podnikateli, kterého se týká,
b) úplný výpis týkající se jedné osoby, který obsahuje všechny údaje podle § 60 odstavce 2 živnostenského zákona,
c) částečný výpis týkající se jedné osoby, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu,
d) potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku určitý zápis není.

Žádost o vydání sestav z živnostenského rejstříku
Dle § 60 odst. 6 živnostenského zákona na žádost vydá živnostenský úřad z veřejné části živnostenského rejstříku sestavu v listinné nebo elektronické podobě, jejímž obsahem mohou být pouze základní identifikační údaje o podnikateli, a to jméno, příjmení, nebo obchodní firma, popřípadě název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, a dále, pokud to žadatel požaduje, předmět podnikání a umístění provozovny. Sestava obsahuje údaje platné ke dni zpracování sestavy. Tuto sestavu žadatel nesmí zveřejnit ani poskytnout třetí osobě.
Žádost o poskytnutí sestavy podle § 60 odstavce 6 živnostenského zákona je možné podat u úřadu příslušného podle § 71 odst. 5 živnostenského zákona, kdy sestavu podle § 60 odst. 6 živnostenského zákona vydává podle své územní působnosti obecní živnostenský úřad, krajský živnostenský úřad nebo Živnostenský úřad České republiky (tedy Ministerstvo průmyslu a obchodu – odbor živností). Sestavu podle adresy sídla vydá živnostenský úřad, v jehož územním obvodu podnikatel sídlí. Sestavu podle umístění provozovny vydá živnostenský úřad, v jehož územním obvodě se provozovna nachází. Sestavu podle předmětu podnikání vydá živnostenský úřad, v jehož územním obvodě má sídlo nebo provozovnu podnikatel s požadovaným předmětem podnikání. Žádost o sestavu musí kromě náležitostí podání stanovených správním řádem obsahovat rozsah požadované sestavy.
Živnostenský úřad poskytne sestavu podle § 60 odstavce 6 žadateli do 30 dnů od podání žádosti. Je-li požadována zvlášť rozsáhlá sestava, lhůta pro její poskytnutí se o 30 dnů prodlužuje. Pokud živnostenský úřad žádosti nevyhoví, byť i jen částečně, vydá ve lhůtě podle věty první, případně věty druhé, rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně části žádosti.
Dle § 60 odst. 9 živnostenského zákona jiné údaje než údaje uvedené v § 60 odst. 4, 5 a 6 se neposkytují, pokud živnostenský zákon nestanoví jinak.

Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

Zemědělského podnikatele obecní úřad obce s rozšířenou působností z evidence zemědělského podnikatele vyřadí, jestliže:
a) neprovozuje více než 24 kalendářních měsíců zemědělskou výrobu a neoznámil obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností přerušení provozování zemědělské výroby nebo již nesplňuje podmínky podle § 2e odst. 1 zákona o zemědělství,
b) zemřel, jde-li o osobu fyzickou,
c) zanikl, jde-li o osobu právnickou,
d) o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele zemědělský podnikatel požádá,
e) mu byl uložen zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby, jde-li o osobu fyzickou.
Pokud právní nástupce chce pokračovat v podnikání, oznámí tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 3 měsíců ode dne úmrtí zemědělského podnikatele. Nesplňuje-li právní nástupce do doby skončení řízení o dědictví podmínky uvedené pro zemědělského podnikatele - fyzickou osobu uvedené v životní situaci "Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele", musí po dobu tohoto řízení o dědictví neprodleně ustanovit zástupce. Po skončení řízení o dědictví platí pro právního nástupce ustanovení upravující podnikání v zemědělství obdobně.

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

Zemědělskou výrobou včetně hospodaření na vodních plochách se rozumí:
• rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin s výjimkou pěstování konopí pro léčebné použití a vědecké účely, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,
• živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,
• produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v odrážce druhé,
• výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,
• úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, pokud je konečným produktem zemědělský produkt uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie,
• chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
• hospodaření v lese na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
• hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

Dále se za zemědělskou výrobu považuje zemědělská činnost stanovená podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky.

Zemědělský podnikatel je oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě.

Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle tohoto zákona.
load