Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Ohlášení ohňostroje

Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí (dále označován jako "pořadatel") jsou povinny ohlásit provedení ohňostroje příslušnému obecnímu úřadu a příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejpozději 2 pracovní dny před jeho provedením.

Ověření pravosti podpisu na listině (legalizace)

Legalizaci provádí Magistrát města Prostějova – oddělení matriky, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů a pracoviště turistického informačního centra.

Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

Vidimaci provádí Magistrát města Prostějova – oddělení matriky, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů a pracoviště turistického informačního centra.

Oznámení shromáždění

Svolavatel je povinen shromáždění písemně oznámit Magistrátu města Prostějova (MMPv) tak, aby je MMPv obdržel alespoň 5 dnů předem

Přijímání, projednávání a vyřizování stížností a intervencí veřejného ochránce práv

Stížností se pro účely tohoto návodu rozumí podání, které obsahuje kritiku neplnění povinností a úkolů uložených právními předpisy orgánům města včetně magistrátu města Prostějova(dále jen ”magistrát”) a Městské policie Prostějov (dále jen ”městská policie”) a jednotlivými zaměstnanci zařazenými do magistrátu a městské policie, mimo vlastní rozhodovací činnost ve správním řízení. Stížnostmi jsou i podání, která poukazují na nečinnost těchto orgánů nebo neodůvodněné průtahy nebo postup v projednávání záležitostí, a to v samostatné i přenesené působnosti města. Stížnost je tedy takové podání, které se přímo týká zájmu stěžovatele.

Stížností podle § 175 správního řádu se rozumí stížnosti proti
a) nevhodnému chování úředních osob, které je v přímé souvislosti s výkonem jeho pravomocí a které souvisí s výkonem veřejné správy, nebo
b) proti jakémukoliv nesprávnému úřednímu postupu, pokud zákon k jeho napadnutí nestanoví jiný opravný prostředek nebo procesní úkon, tedy zejména proti neodůvodněnému odmítání provést např. předběžné opatření nebo jiný úkon, který musí správní orgán provést z úřední povinnosti, tedy v souvislosti s výkonem veřejné správy, je-li současně dána působnost správního řádu.

Důvodnou stížností se pro účely této směrnice rozumí podání, jehož prošetřením bylo prokázáno, že orgán města použil nesprávný postup nebo že zaměstnanci se vůči stěžovateli chovali nevhodně.

Anonymní stížností se pro účely této směrnice rozumí podání, které neobsahuje dostatek údajů potřebných k identifikaci stěžovatele. Stížnost podle § 175 správního řádu podaná v elektronické podobě bez zaručeného elektronického podpisu se považuje za anonymní a anonymní stížnost není stížností podle § 175 správního řádu, i když jinak má všechny náležitosti této stížnosti.

Intervencí veřejného ochránce práv se pro účely této směrnice rozumí písemné podání, které obsahuje žádost, zahájení šetření nebo jiný podnět veřejného ochránce práv nebo jeho zástupce (dále jen „veřejný ochránce práv“), které směřuje k ochraně osob před jednáním městského úřadu, ve kterém je spatřován rozpor s právem nebo s principy demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před nečinností magistrátu města.
Intervencí veřejného ochránce práv se rozumí i další podněty veřejného ochránce práv, směřující k činnosti orgánů města Prostějova při výkonu veřejné správy nebo písemné doporučení veřejného ochránce práv k vydání, změně nebo zrušení právního předpisu nebo vnitřního předpisu města Prostějova.

Vyřizování peticí občanů

Peticí je písemné podání, obsahující žádost, návrh, nebo stížnost, kterou se fyzické a právnické osoby obracejí na orgány statutárního města Prostějova (dále jen "orgány města") ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, jehož řešení spadá do působnosti těchto těchto orgánů.

Za petici se nepovažuje:
- podání, která obcházejí nebo nahrazují procesní úkony účastníků správního řízení, a mají být řešeny prostředky, stanovenými procesními předpisy (správním řádem, zákonem o přestupcích, zvláštními zákony upravující jednotlivé úseky státní správy) a
- podání, které kritizují neposkytnutí informace, vztahující se k působnosti města Prostějova nebo obsahují žádost o poskytnutí takové informace (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění)

Vyřizování podání oznámení, podnětů a připomínek občanů

Oznámením se pro účely tohoto postupurozumí každá "stížnost", která se netýká zájmu stěžovatele. Zjednodušeně se za oznámení považuje "stížnost" ve prospěch jiného.

Podnětem se pro účely tohoto postupu rozumí podání, které obsahuje oznámení nebo upozornění na nedostatky ve věci veřejného, společného nebo individuálního zájmu v oblasti patřící do působnosti města, aniž by současně kritizovalo neplnění povinností a úkolů orgány města včetně magistrátu města, městské policie a jejich jednotlivými zaměstnanci.

Připomínkou se pro účely tohoto postupu rozumí podání, které obsahuje zejména iniciativní a doporučující návrhy ke zlepšení nebo doplnění činnosti orgánů města včetně magistrátu a městské policie, a to zpravidla v samostatné působnosti města.

Zprostředkování kontaktu

Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti občana staršího 15 let o zprostředkování kontaktu zprostředkuje kontakt s jiným občanem uvedeným v žádosti. Uvedený kontakt spočívá v písemném oslovení kontaktované osoby, po její jednoznačné identifikaci, kdy Ministerstvo vnitra této osobě sdělí kontaktní údaje osoby, která ji hledá.
Ministerstvo vnitra, na základě žádosti o zprostředkování kontaktu, písemně vyrozumí kontaktující osobu (žadatele) o výsledku hledání pouze v následujících případech:
1. pokud se kontaktovanou osobu nepodaří v informačním systému evidence obyvatel jednoznačně identifikovat.
2. pokud kontaktovaná osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky.
3. pokud kontaktovaná osoba zemřela a zároveň byla ve vztahu ke kontaktující osobě osobou blízkou.
V ostatních případech zašle Ministerstvo vnitra kontaktované osobě informaci o kontaktující osobě (žadateli), přičemž tato kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat.

Žádost o informace dle. zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o přidělení domovního čísla - popisného, orientačního, evidenčního

Výpis § zákona č. 128/2000 Sb. rozhodných k dané problematice:
§ 28
(1) Obci přísluší rozhodovat o názvech částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství.
§ 30
Označení ulic a jiných veřejných prostranství provede obec na svůj náklad. Vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti, v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy. Označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto.
§ 31
(1) Budova musí být označena popisným číslem, pokud není dále stanoveno jinak.
(2) Evidenčními čísly se označují
a) stavby pro rodinnou rekreaci,
b) stavby dočasné,
c) budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, s výjimkou
1. staveb pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky,
2. zimních zahrad o jednom nadzemním podlaží a skleníků do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
3. přístřešků o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiných veřejně přístupných přístřešků do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky.
(3) Samostatnými popisnými a evidenčními čísly se neoznačují příslušenství budovy, která jsou součástí jednoho celku.
(4) K usnadnění orientace mohou být v jednotlivých ulicích a na jiných veřejných prostranstvích označeny budovy vedle popisného čísla ještě číslem orientačním.
(5) Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude budova označena. Každé popisné nebo evidenční číslo budovy musí být v rámci části obce jedinečné. Čísla popisná a evidenční, která byla přidělena, nelze užívat opakovaně, a to ani v případě přečíslování podle § 32 odst. 2. Číslo orientační se opakovaně přiděluje pouze v případě, že nová budova stojí na místě budovy zaniklé.
§ 31a
(1) Čísla popisná a evidenční přiděluje obecní úřad
a) v případě nově vzniklé budovy, která je stavbou vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, na základě písemné výzvy příslušného stavebního úřadu,
b) v ostatních případech na základě písemné žádosti vlastníka budovy, jejíž přílohou je geometrický plán a doklad, který osvědčuje, že budova byla uvedena do užívání; přílohy se nevyžadují, dochází-li na základě žádosti vlastníka budovy k přečíslování budovy již zapsané v katastru nemovitostí, anebo jde-li o budovy uvedené v § 31 odst. 2 písm. c).
(2) Obecní úřad sdělí v případě podle odstavce 1 písm. a) neprodleně příslušnému stavebnímu úřadu údaje o čísle popisném nebo evidenčním a jeho příslušnosti k části obce, popřípadě název ulice, do níž stavební objekt náleží, a údaje o čísle orientačním.
(3) O přidělení čísla popisného, evidenčního nebo orientačního vydá obecní úřad vlastníku budovy písemný doklad.
(4) Při zániku budovy obecní úřad přidělená čísla zruší.
(5) Při zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství se přidělená čísla orientační zrušují.
(6) Při zániku části obce rozhodne obec o přečíslování budov v zanikající části obce.
(7) K očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování budovy dochází zápisem do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
§ 32
(1)Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad.
(2) Přečíslování budov se provádí jen výjimečně, jsou-li pro to vážné důvody. Nová čísla hradí obec ze svého rozpočtu. Přečíslování budov ohlásí obec příslušnému katastrálnímu úřadu.
§ 33
Prováděcí právní předpis stanoví
a) způsob označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy
b) způsob použití a umístění čísel k označení budov
c) náležitosti ohlášení o přečíslování budov
§ 152
(3) Očíslování budov provedené podle předpisů platných do počátku účinnosti tohoto zákona zůstává i nadále v platnosti

Prováděcí vyhláška č. 326/2000 Sb. vydaná ministerstvem vnitra k zákonu č. 128/2000 Sb., doplněná vyhláškou č. 193/2001 Sb. (§5)a vyhláška č. 147/2015 Sb.

§ 5
Popisná, evidenční a orientační čísla se barevně liší. K číslování se používá arabských číslic v rozmezí 1 až 9999, u čísel popisných a evidenčních bez jakýchkoliv dodatků.
§ 6
(1) Čísla se umísťují tak, aby byla viditelná (z veřejné komunikace)
(2) Čísla orientační se umísťují vždy pod tabulku s číslem popisným.

Žádost o užití městského znaku

Právnické a fyzické osoby mohou užívat znak jen se souhlasem Rady města Prostějova
load