Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Podání žádosti o vydání paměťové karty vozidla a převzetí paměťové karty vozidla v systému Digitální tachograf

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o vydání paměťové karty vozidla podávají dopravci, resp. osoby jednající jménem nebo v zastoupení dopravců (např. předseda představenstva, jednatel, právní zástupce vlastníka, osoba oprávněná jednat jménem vlastníka), kteří podléhají ustanovení Nařízení Rady ES 561/2006. Tzn. žádosti mohou podávat právnické a fyzické osoby, které jsou dopravcem provozujícím nákladní vozidla s největší povolenou hmotností soupravy nad 3,5 tuny a autobusy jejichž provoz musí být podle uvedeného nařízení sledován pomocí záznamového zařízení - digitálního tachografu (dále jen DT).

Za právnickou osobu žádost podává:

a) její statutární orgán, tvoří-li statutární orgán více fyzických osob, jedná za právnickou osobu jeho předseda, popř. jeho člen, který tím byl pověřen, nebo

b) její zaměstnanec (člen), který tím byl statut. orgánem pověřen, nebo

c) vedoucí jejího odštěpného závodu nebo vedoucí jiné její organizační složky, o níž zákon stanoví, že se zapisuje do obchodního rejstříku, jde-li o věci týkající se tohoto závodu (složky), nebo

d) její prokurista, může-li podle udělené prokury jednat samostatně, nebo

e) jiná osoba pověřená na základě plné moci udělené statut. orgánem.

Karta vozidla slouží pro stahování dat z DT ze všech vozidel daného dopravce – není spojena s konkrétním vozidlem. Dopravce ovšem může mít více karet vozidla.


Podmínky a postup řešení:

Žádost se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Pověřená osoba podává žádost o vydání paměťové karty vozidla písemně na předepsaném formuláři, který si vyzvedne přímo na oddělení řidičů, Odboru dopravy, Magistrátu města Prostějova, případně si jej může vytisknout z internetu. Formulář žádosti musí být vyplněn čitelně a podepsán žadatelem na přední straně.

K žádosti fyzické osoby musí být přiložen:

 1. platný doklad totožnosti žadatele,

 2. plná moc (v případě, že se fyzická osoba nechá zastupovat) jednoznačně definující zastoupení k patřičnému úkonu

 3. doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 700,- Kč

  a)  platný průkaz totožnosti jednající osoby (osoby fyzicky přítomné na přepážce),

  b)  nepodává-li žádost statut. zástupce, musí být platná plná moc.

 4. K vyřízení nové digitální karty je nutné předložit na ORP stávající digitální kartu.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Viz Úřední hodiny Magistrátu města Prostějova

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek ve výši 700,- Kč zaplaťte v informační recepci Odboru dopravy, Magistrátu města Prostějova před podáním žádosti. Doklad o zaplacení poplatku předložíte při podávání žádosti na oddělení řidičů . 

Lhůty pro vyřízení:

Paměťová karta vozidla Vám bude vydánado 15 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o její vydání.

Případná reklamace bude vyřízena do 8 pracovních dnů.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • http://www.prostejov.eu/cz/obcan/mestsky-urad/objednavkovy-vyvolavaci-system/

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Postup přijetí a dalšího zpracování žádosti o vydání paměťové karty a vydání paměťové karty se řídí Nařízením Rady EHS 5821/85 (ve znění následujících novel zejm. Nařízení Rady ES 1360/2002), zákonem 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a správním řádem.

Další informace:

 • Se svými dotazy se můžete obrátit na :
  referentky registru řidičů - tel.: 582 329 820,821,827,802,830
 • V případě nefunkčnosti paměťové karty vozidla či chybně uvedených údajů na kartě je nutné tuto reklamovat. Správní poplatek se v tomto případě nevybírá. Reklamační formulář obdržíte na oddělení řidičů Odboru dopravy, Magistrátu města Prostějova, který vyplníte. S sebou vezměte platný doklad totožnosti, reklamovanou paměťovou kartu vozidla a v případě zastoupení plnou moc. Odbor dopravy, Magistrátu města Prostějova reklamační formulář spolu s reklamovanou kartou odešle na adresu výrobce. Reklamace bude vyřízena do 8 pracovních dnů, poté bude mít řidič připravenu novou kartu k vyzvednutí na oddělení řidičů. V případě neuznání reklamace bude oznámena neoprávněná reklamace a reklamovaná karta bude vrácena.

  Důvodem pro reklamaci nemůže být fyzické poškození karty. V takovém případě bude vydána další karta v režimu náhrady, a to do 8-mi pracovních dnů ode dne podání žádosti o vydání paměťové karty vozidla . Správní poplatek 700,- Kč se v tomto případě vybírá.

Datum poslední aktualizace: 7.6.2022

load