Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Aktualizované - Správní poplatky - registr řidičů

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Sazebník správních poplatků

stanovených zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

Vybraná ustanovení :

§ 8 

 

Osvobození od poplatku

 

 1. Od poplatků jsou osvobozeny

   

   

  a) státní orgány a státní fondy,

   

  b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a imunity podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,

   

  c) územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,

   

  d) právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,

   

  e) fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána.

   

   (2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony

   

   

  a) související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o příplatku k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu, o veřejném zdravotním pojištění, o zaměstnanosti, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, o sociálních službách, o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, pomoci v hmotné nouzi, ve věcech branné povinnosti občanů a ve věcech civilní služby, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením a s výjimkou poplatku za přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle právních předpisů o sociálních službách,

   

  b) prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední,

   

  c) pro orgány územního samosprávného celku, prováděné úřadem téhož územního samosprávného celku,

   

  d) pro účely dědického řízení, prováděného notářem jako soudním komisařem,

   

  e) pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem, s výjimkou položky 1 bod 1 písmeno l),

   

  f) pro účely využití volebního práva,

   

  g) související s poskytováním dočasné ochrany cizincům,

   

  h) stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána,

   

  i) prováděné v důsledku živelní pohromy na území České republiky; za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice a rychlost větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně Richterovy mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení.

   

   

   

3 - Na výsledku úkonu osvobozeného podle odstavce 2 písm. a) až i) vyznačí správní úřad účel, k němuž byl proveden.
4 - Od poplatků jsou osvobozeny i další osoby nebo úkony, a to v rozsahu stanoveném v sazebníku.
5 - V rozsahu stanoveném v sazebníku se správní úřad zmocňuje snížit nebo zvýšit poplatek anebo upustit od jeho vybrání.

 

 

 

 

ČÁST II
Položka 3 správní poplatek v Kč :
  a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu

  50 - za každou i započatou stránku 

40 - na technickém nosiči dat

15 - za první stránku a

5  - za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače

Osvobození: Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).
Položka 26 správní poplatek v Kč :
h) Vydání řidičského průkazu
Od 1.7.2018  200
i) Vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě                                                       Žádá-li držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší, než je do 20 dnů ode dne podání žádosti o vydání řidičského průkazu, lze mu vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku ve výši 700,-Kč      Od 1.7.2018   700  
J) vydání mezinárodního řidičského průkazu 50
k) vydání paměťové karty  - podniku 700
l) vydání paměťové karty - dílny 700
m)  vydání paměťové karty - řidiče 700
Osvobození: - Od poplatku podle písmene h) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.  - Poplatek podle písmene h) této položky se vybírá i za vydání řidičského průkazu po požadovaném rozšíření řidičského oprávnění nebo při ztrátě řidičského průkazu, jeho poškození, zničení nebo odcizení, jakož i za vydání mezinárodního řidičského průkazu.
Položka 27 správní poplatek v Kč :
e) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole 1 000
Položka 28 správní poplatek v Kč :
a) Vydání registrace k provozování autoškoly 2 000 
b) Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly 1 000
g) Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče 200
h) Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení  700
Zák. č. 247/2000 Sb., § 39a   Poplatky v Kč:
- Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou  působností, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, za zkoušku z odborné způsobilosti 700  
- v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů  o provozu na pozemních komunikacích   100  
- za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200
- za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400  
Položka 155 správní poplatek v Kč :
a) Vydání opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních záznamů, rejstříků, evidencí, listin nebo spisů 150 - za každou i započatou stránku  15 - za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače
Výpis z EKŘ ( evidenční karta řidiče )  15

 


Datum poslední aktualizace: 5.1.2022

load