Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Tiskopis_ Žádost o vydání paměťové karty podniku

Informace

pro žadatele o vydání paměťové karty podniku a karty dílny v systému Digitální tachograf.
.
Od 1.7.2007 je možné požádat Ministerstvo dopravy o vydání paměťové karty podniku – dále jen „karty podniku“ i paměťové karty dílny – dále jen „karty dílny“ - u místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).

1. Paměťové karty podniku a karty dílny se vydávají na základě žádosti.

2. Tiskopisy žádosti o vydání paměťové karty podniku a karty dílny jsou k dispozici na všech obecních úřadech ORP; dále je možno je tisknout z oficiálních webových stránek Ministerstva dopravy

3. Žadatel je povinen řádně a pravdivě vyplnit žádost:
a) o vydání paměťové karty podniku; k žádosti předkládá průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), dále se předkládá (a je součástí podání společně s žádostí) úřední doklad o existenci právnické či fyzické osoby, např. živnostenský list, výpis z OR, koncesní listinu; atd. nebo jejich ověřené kopie (ověření musí být souladu se zákonem č. 21/2006 Sb.) v případě že vyřízení bude zajišťovat jiná osoba než jednatel společnosti (v případě právnické osoby) či fyzická osoba podnikatele, pak zplnomocnění k zastupování.
b) o vydání paměťové karty dílny; k žádosti předkládá průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), dále se předkládá (a je součástí podání společně s žádostí) úřední doklad o existenci právnické či fyzické osoby, např. živnostenský list, výpis z OR, koncesní listinu; atd. nebo jejich ověřené kopie (ověření musí být souladu se zákonem č. 21/2006 Sb.), zplnomocnění pověřeného servisu pro držitele karty, předložení kopie platného „Osvědčení“ či „Certifikátu“ o ověřování tachografů vydávaných ČMI (Český metrologický institut). Platné znamená, že datum platnosti těchto dokumentů bude pozdější než datum podání žádosti. V případě, že žádost vyřizuje jiná osoba než osoba, na kterou bude karta dílny vystavena (osoba oprávněná pro ověřování digitálních tachografů tj. osoba žadatele), musí být podpis žadatele na žádosti úředně ověřen a vyřizující osoba musí mít k tomuto úkonu plnou moc.
Žadatel podle ustanovení kapitoly VI. Nařízení č. 1360/2002 neobdrží na stejnou fyzickou či právnickou osobu paměťovou kartu dílny a zároveň paměťovou kartu podniku i přes splnění všech náležitostí spojených s vydáním karty. Vyhověno bude pouze dříve podané žádosti.
Žadatel po ověření správnosti údajů žádost před pracovníkem sběrného místa podepíše vyjma případu u karty dílny, kdy žádost bude již podepsána osobou oprávněnou pro ověřování digitálních tachografů, kdy podpis musí být úředně ověřen.

4. Při podání žádosti o vydání paměťové každé karty podniku a karty dílny žadatel zaplatí správní poplatek ve výši 700,00 Kč.

5. Po prověření správnosti vyplněných údajů obecní úřad ORP žádost odešle do výroby. Paměťová karta bude ve lhůtě 15 dnů od přijetí žádosti u příslušného úřadu ORP připravena k vydání.

6. Reklamace případných vad vyrobených karet se řeší s příslušným úřadem ORP.

7. Paměťová karta podniku se vydává na pět let. Paměťová karta dílny se vydává na jeden rok.

Formuláře:

Datum poslední aktualizace: 7.6.2022

load