Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Podání žádosti o vydání paměťové karty řidiče a převzetí paměťové karty řidiče

Podání žádosti o vydání paměťové karty řidiče a převzetí paměťové karty řidiče v systému Digitální tachograf

Tiskopis - Oznámení o vzdání se řidičského oprávnění opravňujícího k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny vozidel:

Jedná se o vzdání se řidičského oprávnění opravňujícího k řízení motorových vozidel jedné nebo více skupin řidičských oprávnění.
- Poznámka:
Nejedná se o vzdání se řidičského oprávnění všech skupin - trvale, kterých je oznamovatel držitelem.

Tiskopis - ŽÁDOST O VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ - bodový systém

Po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění podle § 123c odst.3 zákona č. 361/2000 Sb.

Tiskopis_ Žádost o vydání paměťové karty podniku

Informace

pro žadatele o vydání paměťové karty podniku a karty dílny v systému Digitální tachograf.
.
Od 1.7.2007 je možné požádat Ministerstvo dopravy o vydání paměťové karty podniku – dále jen „karty podniku“ i paměťové karty dílny – dále jen „karty dílny“ - u místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).

1. Paměťové karty podniku a karty dílny se vydávají na základě žádosti.

2. Tiskopisy žádosti o vydání paměťové karty podniku a karty dílny jsou k dispozici na všech obecních úřadech ORP; dále je možno je tisknout z oficiálních webových stránek Ministerstva dopravy

3. Žadatel je povinen řádně a pravdivě vyplnit žádost:
a) o vydání paměťové karty podniku; k žádosti předkládá průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), dále se předkládá (a je součástí podání společně s žádostí) úřední doklad o existenci právnické či fyzické osoby, např. živnostenský list, výpis z OR, koncesní listinu; atd. nebo jejich ověřené kopie (ověření musí být souladu se zákonem č. 21/2006 Sb.) v případě že vyřízení bude zajišťovat jiná osoba než jednatel společnosti (v případě právnické osoby) či fyzická osoba podnikatele, pak zplnomocnění k zastupování.
b) o vydání paměťové karty dílny; k žádosti předkládá průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), dále se předkládá (a je součástí podání společně s žádostí) úřední doklad o existenci právnické či fyzické osoby, např. živnostenský list, výpis z OR, koncesní listinu; atd. nebo jejich ověřené kopie (ověření musí být souladu se zákonem č. 21/2006 Sb.), zplnomocnění pověřeného servisu pro držitele karty, předložení kopie platného „Osvědčení“ či „Certifikátu“ o ověřování tachografů vydávaných ČMI (Český metrologický institut). Platné znamená, že datum platnosti těchto dokumentů bude pozdější než datum podání žádosti. V případě, že žádost vyřizuje jiná osoba než osoba, na kterou bude karta dílny vystavena (osoba oprávněná pro ověřování digitálních tachografů tj. osoba žadatele), musí být podpis žadatele na žádosti úředně ověřen a vyřizující osoba musí mít k tomuto úkonu plnou moc.
Žadatel podle ustanovení kapitoly VI. Nařízení č. 1360/2002 neobdrží na stejnou fyzickou či právnickou osobu paměťovou kartu dílny a zároveň paměťovou kartu podniku i přes splnění všech náležitostí spojených s vydáním karty. Vyhověno bude pouze dříve podané žádosti.
Žadatel po ověření správnosti údajů žádost před pracovníkem sběrného místa podepíše vyjma případu u karty dílny, kdy žádost bude již podepsána osobou oprávněnou pro ověřování digitálních tachografů, kdy podpis musí být úředně ověřen.

4. Při podání žádosti o vydání paměťové každé karty podniku a karty dílny žadatel zaplatí správní poplatek ve výši 700,00 Kč.

5. Po prověření správnosti vyplněných údajů obecní úřad ORP žádost odešle do výroby. Paměťová karta bude ve lhůtě 15 dnů od přijetí žádosti u příslušného úřadu ORP připravena k vydání.

6. Reklamace případných vad vyrobených karet se řeší s příslušným úřadem ORP.

7. Paměťová karta podniku se vydává na pět let. Paměťová karta dílny se vydává na jeden rok.

Tiskopis_Žádost o vrácení řidičského oprávnění (12 bodů)

podle ust.§ 123c odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb.

Vrácení řidičského oprávnění pozbytého dle § 94a zákona č. 361/2000 Sb. z důvodu :

uložení správního trestu či trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
uložení v trestním řízení přiměřeného omezení spočívajícího ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo podmíněného odložení podání návrhu na potrestání, nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se držitel řidičského oprávnění zavázal zdržet se řízení motorových vozidel

Vydání mezinárodního řidičského průkazu (MŘP)

Mezinárodní řidičský průkaz (dále též MŘP) je třeba mít k řízení motorových vozidel ve všech mimoevropských zemích - tyto neuznávají český národní řidičský průkaz. Platné české národní řidičské průkazy opravňují k řízení mot.vozidel ve všech zemích EU, do ostatních evropských zemí doporučujeme vystavení mezinárodního řidičského průkazu. MŘP se vydává držiteli řidičského oprávnění na základě žádosti.

Vydání řidičského průkazu náhradou za ztracený, poškozený nebo odcizený

Vydání řidičského průkazu
náhradou za ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu.

Vydání řidičského průkazu z důvodu rozšíření řidičského oprávnění

Vydání řidičského průkazu z důvodu rozšíření řidičského oprávnění o další skupinu vozidel
load