Úvodní strana > Občan > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Povolení k činnosti v silničním ochranném pásmu

Činností se rozumí stavební činnost, která vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Dále se jí rozumí provádění terénních úprav, jimiž by se úroveň terénu změnila oproti vozovce.

Povolení k připojení komunikace nebo sousední nemovitosti ke komunikaci, povolení k úpravě existujícího připojení nebo k jeho zrušení

Jedná se o agendu týkající se připojování pozemních komunikací ve vlastnictví města Prostějova na sousední pozemky zřízením sjezdů nebo nájezdů.

Zvláštní užívání komunikace - pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu

Jedná se o povolení pořádat výše uvedené akce na komunikacích a to v případě, že by mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.

Zvláštní užívání komunikace – provádění stavebních prací

Jedná se o povolení provádět na komunikaci stavební práce související např. s budováním inženýrských sítí.

Zvláštní užívání komunikace – přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy

Jedná se o povolení těžkých nebo nadrozměrných přeprav a to jak na silnicích II. a III. třídy v obvodu působnosti Magistrátu města Prostějova, tak na místních komunikacích ve městě Prostějově.

Zvláštní užívání komunikace – umisťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů, nebudou-li bezprostředně odstraněny

Jedná se o povolení umístění, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny.

Zvláštní užívání komunikace – zřizování vyhrazeného parkování

Jedná se o povolení ke zřízení vyhrazeného parkování

Žádost o kolaudaci stavby komunikace

Týká se staveb, u kterých bylo vydáno stavební povolení odborem dopravy Magistrátu města Prostějova.

Žádost o povolení odstranění stavby komunikace

Týká se silnic II. a III. třídy v působnosti Magistrátu města Prostějova, dále místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obcích v působnosti Magistrátu města Prostějova mimo měst Plumlov, Kostelec na Hané a Němčice nad Hanou.

Žádost o povolení stavby komunikace nebo její změnu

Týká se silnic II. a III. třídy v působnosti Magistrátu města Prostějova, dále místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obcích v působnosti Magistrátu města Prostějova mimo měst Plumlov, Kostelec na Hané a Němčice nad Hanou

Žádost o změnu stavebního povolení

Týká se staveb, u kterých bylo vydáno stavební povolení odborem dopravy Magistrátu města Prostějova, pokud se jedná o změnu stavebníka, změnu lhůty dokončení stavby, změnu osoby odpovědného dozoru nebo úpravu podmínek zabezpečujících realizaci stavby
load