Úvodní strana > Aktuality archiv > POMOC provozovatelům živností

POMOC provozovatelům živností

koronavirus (1)

Rada města Prostějova schválila peněžitou pomoc až do výše 15 tisíc korun jako podporu drobných podnikatelů, kteří museli opět uzavřít své provozovny. Na tuto pomoc vyčlenila z rozpočtu statutárního města Prostějova celkem 4,5 milionu korun.


V souvislosti s prodloužením nouzového stavu v České republice až do roku 2021 a dalšími schválenými krizovými opatřeními ze strany vlády České republiky, na základě kterých byl opět zakázán maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, rozhodla Rada města Prostějova na své schůzi dne 23. 3. 2021 podpořit drobné podnikatele působící na území statutárního města Prostějova, kteří museli v období měsíců leden až březen roku 2021 uzavřít své provozovny, a poskytnout jim peněžitou pomoc (dar) až do výše 15 tisíc korun.


POZOR – v roce 2021 mohou o tuto peněžitou pomoc (dar) požádat také podnikatelé, kteří užívají nebytové prostory statutárního města Prostějova a také ti, kteří v roce 2020 obdrželi od města peněžitou pomoc formou slevy na nájemném. 

 

Na jaký účel je peněžitá pomoc určena?


Peněžitá pomoc (dar) statutárního města Prostějova je určena pouze na úhradu nákladů:

  • přímo souvisejících s podnikáním v provozovně specifikované v žádosti, které vznikly žadateli o peněžitou pomoc v období měsíců ledna až března 2021 při uzavření provozovny,

  • které nemohly být uhrazeny z jiného titulu pomoci podnikatelům, poskytnutého z veřejných prostředků v souvislosti s krizovými opatřeními.

 

V jaké výši lze o peněžitou pomoc požádat?

 

Peněžitá pomoc (dar) bude poskytnuta ve výši nákladů, uvedených v žádosti a maximálně do 15 tisíc korun pro jednoho žadatele – bez ohledu na počet provozoven, které má.

Do žádosti je nutné uvádět pouze náklady, které žadateli vznikly v období, kdy měl provozovnu uzavřenou!


Kdo si může požádat o peněžitou pomoc?


Žádat mohou:

fyzické osoby (živnostníci),

právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku, jejichž čistý obrat za účetní období roku 2019 nepřekročil dva miliony korun (pokud právnická osoba nemá k datu podání žádosti zveřejněnou svou účetní závěrku za rok 2019 ve Sbírce listin, připojí ke své žádosti o peněžitou pomoc také výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019, kterým výši čistého obratu za rok 2019 doloží),

pokud současně splňují dále uvedené podmínky:

1.

mají adresu sídla a současně adresu provozovny zaevidovanou ke dni 27. 12. 2020 dle Živnostenského rejstříku na území statutárního města Prostějova,

2.

vykonávají svou podnikatelskou činnost v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

3.

provozovnu měli zapsanou v Živnostenském rejstříku ke dni 27. 12. 2020 a provozovna nebyla ke dni podání žádosti o peněžitou pomoc trvale zrušena,

4.

mají alespoň jedním z dále uvedených usnesení vlády České republiky číslo 1376 ze dne 23. 12. 2020, číslo 53 ze dne 18. 1. 2021, číslo 57 ze dne 22. 1. 2021, číslo 78 ze dne 28. 1. 2021, číslo 119 ze dne 8. 2. 2021, číslo 126 ze dne 14. 2. 2021 a číslo 217 ze dne 26. 2. 2021 zakázán maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v této provozovně,

5.

k datu podání žádosti nebyli v insolvenčním řízení, v likvidaci anebo v případě fyzických osob evidováni na Úřadu práce ČR,

6.

splňují podmínky pro podporu de minimis dle Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie č. L 352/1 ze dne 24. 12. 2013, podle kterého nesmí souhrn všech podpor z veřejných zdrojů čerpaných jedním podnikem překročit částku 200.000 EUR za poslední tři účetní období,

7.

použijí peněžitou pomoc na úhradu nákladů přímo souvisejících s podnikáním v provozovně specifikované v žádosti, vzniklých v období ledna až března 2021 při uzavření provozovny,

8.

nebudou náklady, které z daru budou uhrazeny, uplatňovat v jiném titulu pomoci podnikatelům z veřejných prostředků v souvislosti s krizovými opatřeními.

 

Pokud výše uvedené podmínky splňujete, můžete požádat o peněžitou pomoc!

 

Formulář Žádosti o peněžitou pomoc (dar) je ke stažení ikona souboruZDE 

Vzorově vyplněnou žádost si můžete prohlédnout ikona souboruZDE

 

Žádosti, které nebudou mít uvedeny všechny požadované údaje, budou vráceny k doplnění.

 

Postup podání žádosti a jejího vyřízení na Magistrátu města Prostějova

1. Vyplňte formulář žádosti o peněžitou pomoc.

2. Odešlete svou žádost.


Vyplněnou a podepsanou žádost lze podat prostřednictvím (jedna z možností):

vytištěného, podepsaného formuláře, poštou zaslaného na adresu: Magistrát města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov anebo osobně doručeného na podatelnu magistrátu - formulář je možné také vložit do sběrné nádoby u vchodu do hlavní budovy radnice na náměstí T. G. Masaryka 130/14,

- datové schránky (ID: mrtbrkb),

- e-mailu podepsaného uznávaným elektronickým podpisem, zaslaným na adresu posta@prostejov.eu


Došlé žádosti budou evidovány na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova v takovém pořadí, v jakém byly doručeny a budou přijímány až do vyčerpání schváleného finančního limitu 4,5 milionů korun. Informace o zastavení přijímání žádostí bude zveřejněna na webu města.


Všechny žádosti bude průběžně projednávat Rada města Prostějova.

Pokud výše uvedené podmínky pro poskytnutí peněžité pomoci (daru):

splňujete, Rada města Prostějova schválí její poskytnutí a následně budou finanční prostředky zaslány na bankovní účet, uvedený v Žádosti o peněžitou pomoc (dar),

nesplňujete, Rada města Prostějova žádost zamítne a v tomto případě obdržíte vyrozumění o neschválení žádosti na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti.

 

V případě dotazů, v souvislosti s poskytnutím peněžité pomoci, se můžete telefonicky obracet na pracovnice Turistického informačního centra – bezplatná telefonní linka 800 900 001 nebo svůj dotaz zašlete e-mailem na adresu penezitapomoc@prostejov.eu


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 24.3.2021 11:08:34 | přečteno 1571x | Anna Kajlíková
load